Bloe­men en plan­ten heb­ben een posi­tief effect op cre­a­ti­vi­teit

Het gun­sti­ge effect van plan­ten op de cre­a­ti­vi­teit van men­sen op de werk­plaats wordt keer op keer opnieuw bewe­zen. Robert Ulrich van de Texas A&M Uni­ver­si­ty con­clu­deer­de aan de hand van een stu­die die 8 maan­den duur­de dat man­ne­lij­ke deel­ne­mers tot 15% meer cre­a­tie­ve ideeën bedach­ten, ter­wijl vrou­we­lij­ke deel­ne­mers met een­zelf­de per­cen­ta­ge meer flexi­be­le oplos­sin­gen kwa­men opzet­ten nadat bloe­men en plan­ten in hun kan­toor waren geplaatst.

In een ande­re stu­die con­clu­deer­den de onder­zoe­kers dat kin­de­ren opmer­ke­lijk meer cre­a­tie­ve spel­le­tjes gin­gen spe­len wan­neer ze zich op een speel­plaats bevon­den waar groen aan­we­zig was in ver­ge­lij­king met plaat­sen waar dat niet het geval is.

Min­der van­da­lis­me
Plan­ten en bomen heb­ben in alle omge­vin­gen een posi­tief effect op de samen­le­ving: in een plant­rij­ke, groe­ne stads­om­ge­ving wor­den tot 48% min­der van­da­len­stre­ken en 52% min­der gewel­da­di­ge mis­drij­ven gepleegd. Vol­gens de onder­zoe­kers heb­ben plan­ten een posi­tief effect op de gemoeds­toe­stand van men­sen  en neemt de kans dat ze een mis­drijf ple­gen daar­door af.

Kleur groen doet won­de­ren
Ook de kleur groen doet won­de­ren. Deel­ne­mers aan een stu­die waar­bij een reeks ana­grams moest wor­den opge­lost deden tot 30% beter wan­neer die ana­grams in groe­ne inkt waren opge­steld dan wan­neer ze in rode inkt waren gedrukt.  De onder­zoe­kers beslui­ten dat wie zijn cre­a­tie­ve kant wil opti­ma­li­se­ren groen moet gebrui­ken.

Bron:
Express.be

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.