‘Alles wat je bui­ten gedaan moet heb­ben voor je echt vol­was­sen ben’

Op vrij­dag 9 novem­ber lan­ceert Natuur­mo­nu­men­ten OERRR in Rot­ter­dam. Op die dag voe­ren 150 Rot­ter­dam­se kin­de­ren een Regen­wor­men­dans uit in een poging een Guin­ness record te plaat­sen in het boven de grond dan­sen van regen­wor­men. OERRR is alles wat je bui­ten gedaan moet heb­ben voor je echt vol­was­sen bent Natuur­mo­nu­men­ten wil met deze actie bena­druk­ken dat kin­de­ren OERRR ook mid­den in de stad kun­nen erva­ren en geeft hier­mee het start­schot voor een aan­tal acties in de ste­de­lij­ke omge­ving.

Op vrij­dag 9 novem­ber is de Rot­ter­dam­se kick-off van OERRR. 150 kin­de­ren van basis­school de Blij­berg trek­ken naar het Vroe­sen­park om regen­wor­men uit de grond te dan­sen. Daar­mee doen ze een record­po­ging voor het Guin­ness Book of Records. Wor­men lok je uit de grond door te klop­pen, te step­pen, te sprin­gen en zacht­jes te stam­pen. Wor­men rea­ge­ren daar­op omdat ze de tril­lin­gen in de grond associëren met de komst van een mol. De kin­de­ren moe­ten wel goed oplet­ten: zodra zich een worm laat zien, komt de jury erbij. De jury is samen­ge­steld uit bos­wach­ters van Natuur­mo­nu­men­ten, Rot­ter­dam­se bos­wach­ters, bomen­ken­ners en natuur­le­ra­ren. De jury­le­den foto­gra­fe­ren de worm en daar­mee telt hij mee voor het record.

OERRR
OERRR is alles wat je bui­ten gedaan moet heb­ben voor je echt vol­was­sen bent. Een bezoek aan het park is ook leuk als het regent. Kin­de­ren stam­pen in de plas­sen of proe­ven de regen. Regen­wor­men zijn dol op een bui. “Die laten zich zien als je het truc­je weet om ze te lok­ken”, meent René Ter­horst, beden­ker van OERRR bij Natuur­mo­nu­men­ten.  Natuur­mo­nu­men­ten hoopt dat uit­ein­de­lijk alle 3,6 mil­joen Neder­land­se kin­de­ren mee­doen aan OERRR. Mee­doen is kos­te­loos. Bedrij­ven en vol­was­se­nen kun­nen het pro­ject steu­nen met een dona­tie.

VN-Hand­vest voor Rech­ten van de Mens
“Wij wil­len ouders inspi­re­ren om kin­de­ren weer het bui­ten­ge­voel te geven. Onge­acht of ze in de stad of op het plat­ten­land wonen”, aldus Ter­horst. Natuur­mo­nu­men­ten sluit zich met OERRR aan bij een plei­dooi om het recht op toe­gan­ke­lij­ke natuur voor kin­de­ren op te nemen in het VN-Hand­vest voor de Rech­ten van de Mens. De orga­ni­sa­tie zet zich samen met ouders in om kin­de­ren een gezon­de toe­komst te geven. Ter­horst: “Buitenspelen helpt kin­de­ren gezond te blijven.”

Met OERRR wil Natuur­mo­nu­men­ten kin­de­ren ruim­te bie­den om bui­ten te spe­len en zo hun fan­ta­sie te prik­ke­len, ang­sten te over­win­nen, zich­zelf te leren ver­trou­wen en in con­tact te komen met plan­ten en die­ren.

Datum: vrij­dag 9 novem­ber, 13.30–14.30 uur

Loca­tie: Vroe­sen­park Rot­ter­dam, ingang park ter hoog­te van Vroe­sen­laan /Bijwerffstraat, Rot­ter­dam