Bedrij­ven­ter­rei­nen heb­ben onver­wach­te meer­waar­de voor natuur

“Bedrijventerreinen kun­nen een belang­rij­ke rol spe­len bij het behoud van natuur en bio­di­ver­si­teit, juist van­we­ge hun lig­ging en landgebruik.” Dat stelt ir. Rob­bert Snep, land­schapse­co­loog bij Alter­ra, Wage­nin­gen UR. Bedrij­ven­ter­rei­nen staan voor­al bekend van­we­ge hun lelijk­heid en pro­mi­nen­te aan­we­zig­heid in de rand van ste­den en langs wegen. Veel ter­rei­nen zijn ver­ou­derd en toe aan her­struc­tu­re­ring. Het lijkt daar­om onwaar­schijn­lijk dat deze ter­rei­nen een meer­waar­de voor hun omge­ving kun­nen ople­ve­ren. Maar toch is dat wel zo, blijkt uit het onder­zoek waar Snep vrij­dag 6 febru­a­ri op pro­mo­veert.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie
Beluis­ter de repor­ta­ge met de pro­mo­ven­dus

Ook inte­res­sant:
Bedrij­ven­ter­rei­nen, indu­strie­ge­bied, bio­di­ver­si­teit

Bron:
Alter­ra, Wage­nin­gen UR