Gemeen­ten heb­ben met groen een instru­ment om gezond­heids­winst te maken

Klei­ne en gro­te par­ken, hof­jes en tui­nen, recre­a­tie­ge­bie­den, water­par­tij­en, bomen en land­schap­pen zijn van belang voor de gezond­heid. Gemeen­ten heb­ben met groen een instru­ment in han­den om gezond­heids­winst te maken. Bewo­ners erva­ren direct de voor­de­len van groen voor hun gezond­heid.

Gemeen­ten uit Rijn­mond kwa­men onlangs in het Vlaar­dings cen­trum voor Natuur- en mili­eu-edu­ca­tie bij elkaar om erva­rin­gen uit te wis­se­len en ken­nis te delen over groen en gezond­heid. Onder de geno­dig­den waren groen­be­heer­ders, een stad­s­eco­loog, groen­ont­wer­pers, een pro­ject­lei­der groe­ne school­plei­nen en ande­re amb­te­na­ren aan­we­zig.

Belang van groe­ne leef­om­ge­ving
Vin­cent Roozen, direc­teur van de GGD Rot­ter­dam-Rijn­mond bena­druk­te het belang van een groe­ne leef­om­ge­ving. Zo gaat men in een groe­ne omge­ving eer­der fiet­sen en wan­de­len. Bewe­gen is belang­rijk, niet alleen om over­ge­wicht tegen te gaan, ook om je fit te voe­len, een goed humeur te krij­gen, dag­licht te van­gen.

Vol­gens Vin­cent Roozen kan met een­vou­di­ge mid­de­len veel bereikt wor­den: “Klimbomen waar kin­de­ren uit kun­nen val­len zijn leer­za­mer en uit­da­gen­der dan vei­li­ge speel­toe­stel­len. Het is niet erg als een kind zich eens bezeerd aan een brandnetel.” 

Een trot­se Jan Rob­ber­egt, wet­hou­der van Vlaar­din­gen, liet zien dat een gemeen­te ver­schil kan maken als het over groen gaat. Vlaar­din­gen heeft onlangs goud gewon­nen als een van de groen­ste gemeen­ten van Euro­pa.

Groen­be­le­ving ver­groot wel­zijn
Ook ande­re spre­kers bena­druk­ten dat groen niet alleen uit­no­digt tot gezon­de lichaams­be­we­ging, maar ook leidt tot ont­span­ning en dat groen­be­le­ving het wel­zijn ver­groot. Een klein buurt­parkje kan al soci­a­le con­tac­ten bevor­de­ren. Ravot­ten in het groen is goed voor een gezon­de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren.

Sym­po­si­um Groen en Gezond­heid
Op 10 novem­ber vindt in Vlaar­din­gen het sym­po­si­um Groen en Gezond­heid plaats. Vijf voor­aan­staan­de inlei­ders van­uit weten­schap, gezond­heids­zorg, archi­tec­tuur, zorg­ver­ze­ke­ring en groe­ne finan­cie­ring geven hun visie op het belang en de moge­lijk­he­den van het groen voor de pre­ven­tie­ve en cura­tie­ve gezond­heids­zorg en het belang van een inte­gra­le aan­pak en de gezon­de finan­cie­ring daar­van.

Down­load de uit­no­di­ging en meld u aan »