Kin­de­ren heb­ben natuur nodig

Het bui­ten spe­len van kin­de­ren wordt steeds
meer tot een ‘bedreigde’ bezig­heid. Dat geldt
nog ster­ker voor spe­len in en met de natuur in
de woon­om­ge­ving. Met nega­tie­ve gevol­gen
voor de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Scho­len
kun­nen bij­dra­gen aan ver­be­te­ring — onder
ande­re door op het eigen ter­rein een natuur­speel­plaats
te ont­wik­ke­len waar ook kin­de­ren
uit de buurt kun­nen spe­len. Een plek die bin­nen
het onder­wijs ook dienst kan doen als
leer­land­schap voor natuur­edu­ca­ti