Water­schap Aa en Maas ver­strekt groe­ne sub­si­die voor kli­maat­be­sten­di­ge maat­re­ge­len

Water­schap Aa en Maas roept inwo­ners, ver­e­ni­gin­gen en bedrij­ven in dor­pen en ste­den op om geza­men­lijk aan­pas­sin­gen te doen die de leef­om­ge­ving kli­maat­be­sten­dig maken en ver­be­te­ren. Van­af 1 maart 2016 wordt een sub­si­die ver­strekt aan samen­wer­ken­de ini­ti­a­tief­ne­mers voor maat­re­ge­len als groe­ne daken, (buurt)moestuinen, gevel­tuin­tjes, regen­wa­ter opvan­gen en her­ge­brui­ken en meer groen en min­der tegels in […]

Nati­o­na­le Par­ken Deal impuls voor natuur en bin­nen­land­se markt

Voor­zit­ter Micha­ël van Straal­en van MKB-Neder­­land heeft van­daag mede namens VNO-NCW zijn hand­te­ke­ning gezet onder de Nati­o­na­le Par­ken Deal.  Met deze deal geeft het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken samen met pro­vin­cies, ter­rein­be­heer­ders, groe­ne part­ners en bedrijfs­le­ven het start­sein voor het drie­ja­ri­ge pro­gram­ma ‘Naar Nati­o­na­le Par­ken van Wereld­klas­se’. Toe­ris­me Doel van het pro­gram­ma is om van […]

Sub­si­die voor natuur­vrien­de­lij­ke sloot­kant

Om de aan­leg van natuur­vrien­de­lij­ke oevers en vis­paai­plaat­sen te sti­mu­le­ren, heeft hoog­heem­raad­schap van Rijn­land een sub­si­die­re­ge­ling vast­ge­steld voor het ver­gra­ven van een bestaan­de stei­le oever tot een flauw talud. Geza­men­lijk een aan­vraag indie­nen is daar­bij ook moge­lijk. Aan­vra­gen die aan de voor­waar­den vol­doen, kun­nen dit jaar tot 1 mei inge­diend wor­den. De aan­vraag moet vol­doen […]

Cana­da trans­for­meert ver­la­ten spoor­weg tot groen fiets­pad

Het stads­be­stuur van de Cana­de­se plaats Van­cou­ver gaat een oude spoor­lijn trans­for­me­ren tot groen fiets- en voet­gan­gers­pad. Het spoor­tra­jedt is voor een bedrag van $ 55 mln (€ 37 mln) over­ge­no­men door de stad. De Arbu­tus Cor­ri­dor is een 9 kilo­me­ter lan­ge ver­la­ten goe­de­ren­spoor­lijn in Van­cou­ver die spoor­weg­maat­schap­pij Cana­di­an Paci­fic (CP) tot aan 2001 exploi­teer­de. Het stads­be­stuur van Van­cou­ver […]

Trans­for­ma­tie Tapijn-kazer­ne Maas­tricht in open­baar park

Team Liag neemt de trans­for­ma­tie van de voor­ma­li­ge Tapijn-kazer­­ne in Maas­tricht voor zijn reke­ning. Hier­voor heeft dit team een Euro­pe­se aan­be­ste­ding gewon­nen. In dit ont­werp zijn de gebou­wen sterk met elkaar en met het park­land­schap ver­bon­den. De zicht­lij­nen van de pavil­joen­struc­tuur van het voor­ma­li­ge kazer­ne­ter­rein zijn hier­bij het uit­gangs­punt geweest. Door een ver­laagd ver­bin­dings­ge­bouw blij­ven […]

Een nieu­we groe­ne buurt voor Ander­lecht

Met een offi­ci­ë­le boom­plan­ting is in Ander­lecht het start­schot gege­ven van Eras­mus Gar­dens. Het woon­pro­ject beant­woordt aan de groei­en­de huis­ves­tings­be­hoef­te in het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest. Het valt op door zijn ver­schei­den­heid, zijn omvang en zijn ambi­tie. In deze nieu­we wijk van 13 hec­ta­re aan de rand van het Pajot­ten­land kun­nen de bewo­ners een even­wicht vin­den […]

Neder­land­se bedrij­ven wer­ken samen aan de ont­wik­ke­ling van een groen dak voor over­tol­lig regen­wa­ter

Neder­land­se bedrij­ven wer­ken samen aan de ont­wik­ke­ling van een groen dak dat over­tol­lig regen­wa­ter her­ge­bruikt. Dit moet tij­dens hevi­ge regen­bui­en de belas­ting op het riool ver­min­de­ren. Dat schrijft Bouw Wereld. Het advies­bu­reau Leven op Daken werkt samen met de bedrij­ven Zin­Co en Aqua­co aan de ont­wik­ke­ling van een mul­ti­func­ti­o­neel ‘groen-blauw’ dak dat regen­wa­ter opslaat en rei­nigt om ver­vol­gens in een gebouw […]