Berichten

Waterschap Aa en Maas roept inwoners, verenigingen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Vanaf 1 maart 2016 wordt een subsidie verstrekt aan samenwerkende initiatiefnemers voor maatregelen als groene daken, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken en meer groen en minder tegels in de wijk. De gemeenten Oss, Uden, Veghel, Bernheze, Schijndel, Landerd en Boekel ondersteunen de subsidieregeling.’
Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas: “We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Het regent tegenwoordig vaker en heviger maar in bebouwd gebied komen extreme hitte en droogte ook vaker voor. Samen met gemeenten nemen we al diverse maatregelen om met klimaatverandering om te gaan. Waterschap Aa en Maas roept juist ook inwoners, verenigingen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren.”
De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van 5.000 euro. U krijgt de subsidie in zijn geheel als voorschot voor de oplevering van uw project, op vertoon van offertes of facturen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied;
  • De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht.

Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland heeft vandaag mede namens VNO-NCW zijn handtekening gezet onder de Nationale Parken Deal.  Met deze deal geeft het ministerie van Economische Zaken samen met provincies, terreinbeheerders, groene partners en bedrijfsleven het startsein voor het driejarige programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’.
Toerisme
Doel van het programma is om van de prachtige Nationale Parken die Nederland rijk is, een sterk ‘merk’ te maken, dat een grotere aantrekkingskracht heeft op buitenlandse toeristen, een impuls kan geven aan de regionale economie en ook een grotere belangstelling  creëert van  de eigen bevolking. Dit vraagt om Nationale Parken die zich onderscheiden met een hoge kwaliteit en goede toegankelijkheid op gebied van natuur, cultuur en recreatie, waarbij good governance en duurzaamheid randvoorwaarden zijn.
Upgraden
“Ondernemers dragen de natuur een warm hart toe en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het upgraden van onze Nationale Parken”, verklaart Van Straalen de betrokkenheid van het georganiseerde bedrijfsleven. “Denk aan de faciliteiten rondom of wellicht – op kleine schaal – zelfs in een park, of nieuwe arrangementen tussen de parken en toeristisch-recreatieve bedrijven. Of nieuwe innovatieve toepassingen voor toeristen in de parken. Waarbij het uiteraard van groot belang is om de juiste balans te houden tussen het beschermen en beleven van deze iconen van de Nederlandse natuur. De Nationale Parken Deal is een impuls voor de natuur én de binnenlandse markt.”
Bron: vno-ncw.nl

Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft hoogheemraadschap van Rijnland een subsidieregeling vastgesteld voor het vergraven van een bestaande steile oever tot een flauw talud. Gezamenlijk een aanvraag indienen is daarbij ook mogelijk. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dit jaar tot 1 mei ingediend worden.
De aanvraag moet voldoen aan bepaalde voorwaarden voor het ontwerp van de natuurvriendelijke oever en het onderhoud. Een aantal projecten is van subsidie uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere afspraken met het hoogheemraadschap over zijn gemaakt.
Voor particulieren bedraagt de subsidie voor bestaande oevers 100% van het normbedrag van 65 euro per meter. Voor natuur beherende organisaties is dit 75% en voor overheden 50% van het normbedrag. De maximumbijdrage per project bedraagt 30.000 euro.
Bron: groeneruimte.nl

Het stadsbestuur van de Canadese plaats Vancouver gaat een oude spoorlijn transformeren tot groen fiets- en voetgangerspad. Het spoortrajedt is voor een bedrag van $ 55 mln (€ 37 mln) overgenomen door de stad.
De Arbutus Corridor is een 9 kilometer lange verlaten goederenspoorlijn in Vancouver die spoorwegmaatschappij Canadian Pacific (CP) tot aan 2001 exploiteerde. Het stadsbestuur van Vancouver zegt deze ongebruikte spoorweg te gaan transformeren tot een groen fiets- en voetgangerspad.
Hiervoor heeft het bestuur de verlaten spoorlijn van CP gekocht voor een bedrag van ruim $ 55 mln (€ 37 mln). Een gedeelte van de spoorlijn wordt echter behouden om in de toekomst nog ruimte te kunnen bieden aan spoorvervoersystemen zoals de metro, tram en trein.

Verbeterde infrastructuur

“Voor de toekomst van onze stedelijke transport is dit een belangrijke spoorweg die wij graag willen behouden”, zegt Gregor Robertson, burgemeester van Vancouver. “De verstedelijking leidt er toe dat het openbaar vervoer verder wordt belast. Daarom willen wij deze spoorweg als optie behouden om stadsbewoners van verbeterde vervoersmogelijkheden en infrastructuur te voorzien.”
Tegelijkertijd benadrukt de Canadese burgemeester dat het belangrijk is om veel groen in de stad te realiseren. Met het groene pad kunnen stadsbewoners volgens Robertson kiezen voor duurzame alternatieven van vervoer, zoals de fiets of te voet.

Functioneel ontwerp

Het Canadese stadsbestuur verwacht een geldbedrag van $ 25 mln (€ 17 mln) tot $ 30 mln (€ 20 mln) uit te geven om de oude spoorweg volledig te transformeren tot het groene fiets- en voetgangerspad. Binnen vier jaar moet er een functioneel ontwerp komen en door het stadsbestuur worden goedgekeurd.
De eerste verbeteringen aan het gebied worden al eind 2017 uitgevoerd. Zo gaat CPR de spoorinfrastructuur binnen een jaar uit het gebied verwijderen. Binnen twee jaar moet al het ongebruikte spoormaterieel verwijderd zijn.
bron: duurzaambedrijfsleven.nl

Team Liag neemt de transformatie van de voormalige Tapijn-kazerne in Maastricht voor zijn rekening. Hiervoor heeft dit team een Europese aanbesteding gewonnen.
In dit ontwerp zijn de gebouwen sterk met elkaar en met het parklandschap verbonden. De zichtlijnen van de paviljoenstructuur van het voormalige kazerneterrein zijn hierbij het uitgangspunt geweest. Door een verlaagd verbindingsgebouw blijven deze zichtlijnen behouden. Daarnaast fungeert dit gebouw als plint voor alle gebouwen en zorgt het voor de maximale flexibiliteit van de functies.

Openbaar park

De Tapijn-kazerne is sinds oktober 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. De universiteit en provincie zijn gezamenlijk eigenaar van de gebouwen, de gemeente van de onbebouwde ruimte. De betrokken partijen hebben in dialoog met de stad een langetermijnvisie voor het gebied opgesteld: het gebied wordt getransformeerd tot openbaar park en de gebouwen worden bestemd voor onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies.

Met een officiële boomplanting is in Anderlecht het startschot gegeven van Erasmus Gardens. Het woonproject beantwoordt aan de groeiende huisvestingsbehoefte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het valt op door zijn verscheidenheid, zijn omvang en zijn ambitie. In deze nieuwe wijk van 13 hectare aan de rand van het Pajottenland kunnen de bewoners een evenwicht vinden tussen stad en groene zone.
Sinds 2001 blijven de huisvestingsbehoeften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toenemen. Volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan is de Erasmussite een van de grootste onbebouwde terreinen waarop het mogelijk is een groot woonproject te ontwikkelen. BPI en Belfius Immo hebben de taak op zich genomen om van dit project een voorbeeld van stedenbouwkundige, sociale en economische samenhang te maken.

Een wijk buiten de stad …

Erasmus Gardens ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de rand van de groene valleien van het Pajottenland. Zodra je de wijk verlaat, word je omringd door akkers en weilanden. De wijk grenst aan de prachtige zone van Neerpede, waar wandelaars of fietsers hun hart kunnen ophalen met de nieuwe wijk als uitvalbasis.
bron: bouwenwonen.net

Nederlandse bedrijven werken samen aan de ontwikkeling van een groen dak dat overtollig regenwater hergebruikt. Dit moet tijdens hevige regenbuien de belasting op het riool verminderen.
Dat schrijft Bouw Wereld. Het adviesbureau Leven op Daken werkt samen met de bedrijven ZinCo en Aquaco aan de ontwikkeling van een multifunctioneel ‘groen-blauw’ dak dat regenwater opslaat en reinigt om vervolgens in een gebouw te hergebruiken als was-, blus-, spoel- en sproeiwater.
Het groene waterdak bestaat uit een drainageplaat van ZinCo die water opslaat onder de daktuin. De zogeheten Aquatec AT 45-drainageplaat van ZinCo is gemaakt van gerecycled plastic. Hiermee kan het systeem minimaal 65 liter tot 225 liter per vierkante meter opslaan.
Via de reguliere en afgekoppelde hemelwaterafvoeren is de waterbuffer aangesloten op het reinigingssysteem. Dit reinigingssysteem van Aquaco gebruikt een filtermineraal om het opgeslagen water te reinigen en geschikt te maken voor hergebruik.

Minder belasting op riool

Volgens het consortium dragen groene daken bij aan de biodiversiteit in de stedelijke omgeving. De planten op deze daken vangen fijnstof af, reguleren de temperatuur van het gebouw en dragen bij aan een leefbaar stadsklimaat. Door de groene daken in te zetten als regenwateropslag, moet de piekbelasting op het riool tijdens hevige regenbuien aanzienlijk verminderen.
bron: duurzaambedrijfsleven.nl