Water­schap Aa en Maas ver­strekt groe­ne sub­si­die voor kli­maat­be­sten­di­ge maat­re­ge­len

Water­schap Aa en Maas roept inwo­ners, ver­e­ni­gin­gen en bedrij­ven in dor­pen en ste­den op om geza­men­lijk aan­pas­sin­gen te doen die de leef­om­ge­ving kli­maat­be­sten­dig maken en ver­be­te­ren. Van­af 1 maart 2016 wordt een sub­si­die ver­strekt aan samen­wer­ken­de ini­ti­a­tief­ne­mers voor maat­re­ge­len als groe­ne daken, (buurt)moestuinen, gevel­tuin­tjes, regen­wa­ter opvan­gen en her­ge­brui­ken en meer groen en min­der tegels in de wijk. De gemeen­ten Oss, Uden, Veghel, Bern­he­ze, Schijn­del, Lan­derd en Boe­kel onder­steu­nen de sub­si­die­re­ge­ling.’
Bestuur­der Wil­li­am de Kleijn van water­schap Aa en Maas: “We heb­ben alle­maal met de ver­an­de­ring van het kli­maat te maken. Het regent tegen­woor­dig vaker en hevi­ger maar in bebouwd gebied komen extre­me hit­te en droog­te ook vaker voor. Samen met gemeen­ten nemen we al diver­se maat­re­ge­len om met kli­maat­ver­an­de­ring om te gaan. Water­schap Aa en Maas roept juist ook inwo­ners, ver­e­ni­gin­gen en bedrij­ven in dor­pen en ste­den op om geza­men­lijk aan­pas­sin­gen te doen die de leef­om­ge­ving kli­maat­be­sten­dig maken en ver­be­te­ren.”
De maxi­ma­le sub­si­die per pro­ject is 30% van de pro­ject­kos­ten, met een maxi­ma­le bij­dra­ge van 5.000 euro. U krijgt de sub­si­die in zijn geheel als voor­schot voor de ople­ve­ring van uw pro­ject, op ver­toon van offer­tes of fac­tu­ren. Om sub­si­die te krij­gen, moet het pro­ject aan de vol­gen­de voor­waar­den vol­doen:

  • Het pro­ject vindt plaats in bebouwd gebied;
  • De maatregel(en) moet(en) een blij­ven­de ver­be­te­ring zijn voor de water- en groen­struc­tuur;
  • Het eind­re­sul­taat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samen­wer­ken is dus ver­plicht.