Cana­da trans­for­meert ver­la­ten spoor­weg tot groen fiets­pad

Het stads­be­stuur van de Cana­de­se plaats Van­cou­ver gaat een oude spoor­lijn trans­for­me­ren tot groen fiets- en voet­gan­gers­pad. Het spoor­tra­jedt is voor een bedrag van $ 55 mln (€ 37 mln) over­ge­no­men door de stad.
De Arbu­tus Cor­ri­dor is een 9 kilo­me­ter lan­ge ver­la­ten goe­de­ren­spoor­lijn in Van­cou­ver die spoor­weg­maat­schap­pij Cana­di­an Paci­fic (CP) tot aan 2001 exploi­teer­de. Het stads­be­stuur van Van­cou­ver zegt deze onge­bruik­te spoor­weg te gaan trans­for­me­ren tot een groen fiets- en voet­gan­gers­pad.
Hier­voor heeft het bestuur de ver­la­ten spoor­lijn van CP gekocht voor een bedrag van ruim $ 55 mln (€ 37 mln). Een gedeel­te van de spoor­lijn wordt ech­ter behou­den om in de toe­komst nog ruim­te te kun­nen bie­den aan spoor­ver­voer­sys­te­men zoals de metro, tram en trein.

Ver­be­ter­de infra­struc­tuur

“Voor de toe­komst van onze ste­de­lij­ke trans­port is dit een belang­rij­ke spoor­weg die wij graag wil­len behou­den”, zegt Gre­gor Robert­son, bur­ge­mees­ter van Van­cou­ver. “De ver­ste­de­lij­king leidt er toe dat het open­baar ver­voer ver­der wordt belast. Daar­om wil­len wij deze spoor­weg als optie behou­den om stads­be­wo­ners van ver­be­ter­de ver­voers­mo­ge­lijk­he­den en infra­struc­tuur te voor­zien.”
Tege­lij­ker­tijd bena­drukt de Cana­de­se bur­ge­mees­ter dat het belang­rijk is om veel groen in de stad te rea­li­se­ren. Met het groe­ne pad kun­nen stads­be­wo­ners vol­gens Robert­son kie­zen voor duur­za­me alter­na­tie­ven van ver­voer, zoals de fiets of te voet.

Func­ti­o­neel ont­werp

Het Cana­de­se stads­be­stuur ver­wacht een geld­be­drag van $ 25 mln (€ 17 mln) tot $ 30 mln (€ 20 mln) uit te geven om de oude spoor­weg vol­le­dig te trans­for­me­ren tot het groe­ne fiets- en voet­gan­gers­pad. Bin­nen vier jaar moet er een func­ti­o­neel ont­werp komen en door het stads­be­stuur wor­den goed­ge­keurd.
De eer­ste ver­be­te­rin­gen aan het gebied wor­den al eind 2017 uit­ge­voerd. Zo gaat CPR de spoor­in­fra­struc­tuur bin­nen een jaar uit het gebied ver­wij­de­ren. Bin­nen twee jaar moet al het onge­bruik­te spoor­ma­te­ri­eel ver­wij­derd zijn.
bron: duurzaambedrijfsleven.nl