Sub­si­die voor natuur­vrien­de­lij­ke sloot­kant

Om de aan­leg van natuur­vrien­de­lij­ke oevers en vis­paai­plaat­sen te sti­mu­le­ren, heeft hoog­heem­raad­schap van Rijn­land een sub­si­die­re­ge­ling vast­ge­steld voor het ver­gra­ven van een bestaan­de stei­le oever tot een flauw talud. Geza­men­lijk een aan­vraag indie­nen is daar­bij ook moge­lijk. Aan­vra­gen die aan de voor­waar­den vol­doen, kun­nen dit jaar tot 1 mei inge­diend wor­den.
De aan­vraag moet vol­doen aan bepaal­de voor­waar­den voor het ont­werp van de natuur­vrien­de­lij­ke oever en het onder­houd. Een aan­tal pro­jec­ten is van sub­si­die uit­ge­slo­ten, zoals aan­leg in het kader van een ruim­te­lijk ont­wik­ke­lings­plan en pro­jec­ten waar­bij al ande­re afspra­ken met het hoog­heem­raad­schap over zijn gemaakt.
Voor par­ti­cu­lie­ren bedraagt de sub­si­die voor bestaan­de oevers 100% van het norm­be­drag van 65 euro per meter. Voor natuur behe­ren­de orga­ni­sa­ties is dit 75% en voor over­he­den 50% van het norm­be­drag. De maxi­mum­bij­dra­ge per pro­ject bedraagt 30.000 euro.
Bron: groeneruimte.nl