Een nieu­we groe­ne buurt voor Ander­lecht

Met een offi­ci­ë­le boom­plan­ting is in Ander­lecht het start­schot gege­ven van Eras­mus Gar­dens. Het woon­pro­ject beant­woordt aan de groei­en­de huis­ves­tings­be­hoef­te in het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest. Het valt op door zijn ver­schei­den­heid, zijn omvang en zijn ambi­tie. In deze nieu­we wijk van 13 hec­ta­re aan de rand van het Pajot­ten­land kun­nen de bewo­ners een even­wicht vin­den tus­sen stad en groe­ne zone.
Sinds 2001 blij­ven de huis­ves­tings­be­hoef­ten in het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest toe­ne­men. Vol­gens het Gewes­te­lijk Bestem­mings­plan is de Eras­mus­si­te een van de groot­ste onbe­bouw­de ter­rei­nen waar­op het moge­lijk is een groot woon­pro­ject te ont­wik­ke­len. BPI en Bel­fi­us Immo heb­ben de taak op zich geno­men om van dit pro­ject een voor­beeld van ste­den­bouw­kun­di­ge, soci­a­le en eco­no­mi­sche samen­hang te maken.

Een wijk bui­ten de stad …

Eras­mus Gar­dens ligt in het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Gewest aan de rand van de groe­ne val­lei­en van het Pajot­ten­land. Zodra je de wijk ver­laat, word je omringd door akkers en wei­lan­den. De wijk grenst aan de prach­ti­ge zone van Neer­pe­de, waar wan­de­laars of fiet­sers hun hart kun­nen opha­len met de nieu­we wijk als uit­val­ba­sis.
bron: bouwenwonen.net