Neder­land­se bedrij­ven wer­ken samen aan de ont­wik­ke­ling van een groen dak voor over­tol­lig regen­wa­ter

Neder­land­se bedrij­ven wer­ken samen aan de ont­wik­ke­ling van een groen dak dat over­tol­lig regen­wa­ter her­ge­bruikt. Dit moet tij­dens hevi­ge regen­bui­en de belas­ting op het riool ver­min­de­ren.
Dat schrijft Bouw Wereld. Het advies­bu­reau Leven op Daken werkt samen met de bedrij­ven Zin­Co en Aqua­co aan de ont­wik­ke­ling van een mul­ti­func­ti­o­neel ‘groen-blauw’ dak dat regen­wa­ter opslaat en rei­nigt om ver­vol­gens in een gebouw te her­ge­brui­ken als was‑, blus‑, spoel- en sproei­wa­ter.
Het groe­ne water­dak bestaat uit een drai­na­ge­plaat van Zin­Co die water opslaat onder de dak­tuin. De zoge­he­ten Aqua­tec AT 45-drai­na­ge­plaat van Zin­Co is gemaakt van gere­cy­cled plas­tic. Hier­mee kan het sys­teem mini­maal 65 liter tot 225 liter per vier­kan­te meter opslaan.
Via de regu­lie­re en afge­kop­pel­de hemel­wa­ter­af­voe­ren is de water­buf­fer aan­ge­slo­ten op het rei­ni­gings­sys­teem. Dit rei­ni­gings­sys­teem van Aqua­co gebruikt een fil­ter­mi­ne­raal om het opge­sla­gen water te rei­ni­gen en geschikt te maken voor her­ge­bruik.

Min­der belas­ting op riool

Vol­gens het con­sor­ti­um dra­gen groe­ne daken bij aan de bio­di­ver­si­teit in de ste­de­lij­ke omge­ving. De plan­ten op deze daken van­gen fijn­stof af, regu­le­ren de tem­pe­ra­tuur van het gebouw en dra­gen bij aan een leef­baar stads­kli­maat. Door de groe­ne daken in te zet­ten als regen­wa­ter­op­slag, moet de piek­be­las­ting op het riool tij­dens hevi­ge regen­bui­en aan­zien­lijk ver­min­de­ren.
bron: duurzaambedrijfsleven.nl