Groen is goud!

De Groe­ne Stad in gesprek met Harm Hor­lings over de enor­me meer­waar­de van groen en de uit­da­gin­gen waar de groe­ne sec­tor op dit moment – inter­na­ti­o­naal- voor staat.

Harm Hor­lings is geen onbe­ken­de naam in het groe­ne wereld­je. Zo is hij voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging Duur­za­me Boom­kwe­kers Neder­land, is hij bestuurs­lid van Anthos, de Konink­lij­ke han­dels­bond voor boom­kwe­ke­rij- en bol­pro­duc­ten en werk­te hij jaren­lang voor ver­schil­len­de bedrij­ven bin­nen de groe­ne sec­tor. Inmid­dels heeft hij zijn eigen bedrijf opge­zet ‑Clo­ser to Green – en geeft hij daar­naast work­shops en lezin­gen over de eco­no­mi­sche waar­de van groen.
Zon­der bomen geen leven
Tij­dens zijn werk en in zijn lezin­gen bena­drukt Hor­lings het keer op keer: ‘Men­sen, rea­li­se­ren we ons wel hóe groot de waar­de van ons open­baar groen – en in het bij­zon­der onze bomen- eigen­lijk is? Groen bewijst zijn meer­waar­de op zoveel vlak­ken: men­sen her­stel­len snel­ler in een groe­ne omge­ving, men­sen wer­ken er pret­ti­ger en effec­tie­ver en hui­zen wor­den meer waard wan­neer ze omringd zijn door groen’. Deze bood­schap, de filo­so­fie die ook de basis is ach­ter de Groe­ne Stad, kan vol­gens Hor­lings niet vaak en hard genoeg wor­den her­haald: ‘Er lig­gen hier zowel kan­sen voor bur­ger als over­heid. Zon­der dat het veel kost, kun­nen we veel berei­ken. Denk bij­voor­beeld maar eens aan de enor­me reduc­tie in zorg­kos­ten die gere­a­li­seerd kan wor­den met een door­dach­te inzet van groen in ons zorg­stel­sel.’

‘Ons Neder­land­se bomen­be­stand is goud waard. Als we alle bomen in één keer zou­den moe­ten ver­van­gen, zou dat ons 30 mil­jard euro kos­ten’

 
Kapi­ta­li­se­ren van groen
‘Het is niet echt waar je dage­lijks bij stil staat, maar bedenk je maar eens dat wan­neer we al onze Neder­land­se bomen in één keer zou­den moe­ten ver­van­gen, dat ons 30 mil­jard zou kos­ten. We zou­den dus soms wel wat zui­ni­ger mogen omsprin­gen met onze bomen. De fei­te­lij­ke waar­de van ons bomen­be­stand ligt vol­gens Hor­lings zelfs nog hoger: ‘Uit onder­zoek dat gedaan is in New York City is geble­ken dat elke dol­lar die in groen wordt geïn­ves­teerd, de stad uit­ein­de­lijk vijf dol­lar ople­vert. We heb­ben dus in fei­te goud in han­den.’
Inter­na­ti­o­na­le bood­schap
De stich­ting iVer­de, waar Anthos één van de oprich­ters van is, teken­de deze week een samen­wer­kings­over­een­komst met Flo­ra Hol­land. Bin­nen dit pro­gram­ma – de Groe­ne Agen­da- wor­den inno­va­tie­ve en in de prak­tijk goed han­teer­ba­re groen­con­cep­ten ont­wik­keld. De focus ligt op groen in en om de bebouw­de omge­ving met als uit­gangs­punt de posi­tie­ve effec­ten van groen op gezond­heid en wel­be­vin­den. Ook inter­na­ti­o­naal wordt deze bood­schap ver­der uit­ge­rold, bij­voor­beeld via de Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on (ENA) en de Euro­pe­se Com­mis­sie.
Schaam­groen
Hoe het vol­gens Hor­lings juist niet moet, is de manier waar­op som­mi­ge gro­te orga­ni­sa­ties op dit moment duur­zaam bezig menen te zijn. ‘Dan zie ik bij­voor­beeld dat een gro­te bank of ver­ze­ke­raar bos­sen gaat her­plan­ten in Peru, ter com­pen­sa­tie van hun niet-duur­za­me han­de­len hier. Schaam­groen, noem ik dat. In mijn bele­ving ben je dan name­lijk niet actief met éch­te ver­an­de­ring bin­nen je orga­ni­sa­tie bezig.’
Groe­ne hobby’s
Een gro­te hob­by van Hor­lings is het foto­gra­fe­ren van groen. Hor­lings: ‘Voor de media­fi­ler op de iVer­de web­si­te ben ik op dit moment bezig inno­va­tie­ve groen­toe­pas­sin­gen te foto­gra­fe­ren. Te den­ken valt daar­bij aan foto’s van groen rond­om zie­ken­hui­zen en scho­len. Foto’s die de rela­tie groen-wel­be­vin­den uit­druk­ken. Bin­nen­kort zijn die dus te vin­den in het media­be­stand van iVer­de, waar jour­na­lis­ten gra­tis groen beeld­ma­te­ri­aal van­daan kun­nen halen.’
Een ande­re lief­heb­be­rij van Hor­lings is wel­is­waar ook groen-gere­la­teerd, maar wel van een ande­re orde. Hij ver­staat name­lijk de kunst om horo­sco­pen te trek­ken aan de hand van de Kel­ti­sche Boom­ka­len­der. De oude Kel­ten gin­gen ervan­uit dat je karak­ter wordt bepaald door de eigen­schap­pen van je levens­boom: de boom die ‘heerst’ over jouw geboor­te­da­tum.