‘Een goe­de, leef­ba­re stad, is een groe­ne stad’

Het ver­bin­den van par­ken, oevers en natuur­ge­bie­den in Amster­dam is van groot belang voor de aan­we­zig­heid van een gro­te ver­schei­den­heid van die­ren en plan­ten in de stad. Een goe­de bio­di­ver­si­teit is vol­gens D66 essen­ti­eel voor het leven in de stad. “Een goe­de, leef­ba­re stad, is een groe­ne stad”. Amster­dam heeft alle wegen, via­duc­ten, kades en […]

Inte­graal ont­werp voor­waar­de voor goe­de groen­toe­pas­sin­gen

Doel van het onlangs gehou­den sym­po­si­um Groen, groe­ner, groenst was de ken­nis­kloof tus­sen de bouw- en de groen­sec­tor te door­bre­ken, en een vak­over­stij­gen­de bena­de­ring van groen­toe­pas­sin­gen in, op en aan gebou­wen te sti­mu­le­ren. Met ruim zeven­tig aan­we­zi­gen uit de (landschaps-)architectuur, groen, onder­wijs en weten­schap een mooi gemêleer­de groep om hier­in een belang­rij­ke stap voor­waarts te […]

Woon­con­su­ment spreekt voor­keur uit voor dorps woon­mi­li­eu in kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te

Een onder­zoek onder Utrecht­se woon­con­su­men­ten heeft een schat aan infor­ma­tie opge­le­verd over hoe men­sen wil­len wonen in de nieu­we Utrecht­se wijk Haar­zicht. Een rui­me meer­der­heid (70 pro­cent) kiest voor een dorps woon­mi­li­eu in een kwa­li­ta­tief goe­de open­ba­re ruim­te met bij­voor­beeld gro­te bomen. Het meren­deel van de res­pon­den­ten wil wonen in een twee-onder-een-kap‑, hoek- of vrij­staan­de […]

Goe­de pre­sen­ta­tie Deven­ter en Elburg aan inter­na­ti­o­na­le groen­ju­ry

De jury van de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le heeft op 20 en 21 juli een bezoek gebracht aan aan Neder­land. Deven­ter en Elburg gaan voor Euro­pees Goud in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie. Deven­ter won vorig jaar Goud in de nati­o­na­le com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le als  “groenste  stad van Neder­land 2010” en Elburg ver­o­ver­de het goud en […]

Haps’ groen speel­veld­je ‘voor­beeld van goe­de samen­wer­king’

Samen met de bewo­ners van de nieuw­bouw­wijk de Schans werd in Haps, gemeen­te Cuijk, een groe­ne speel­plek ont­wor­pen.Een land­schaps­ar­chi­tect heeft alle ideeën op des­kun­di­ge wij­ze ver­werkt en over het resul­taat – een fraaie inrich­tings­schets van de groe­ne speel­plek – is ieder­een tevre­den. „Een school­voor­beeld van hoe er samen met de gemeen­te en de inwo­ners iets […]

Pilot­pro­ject ’t Goe­de Groe­ne Leven

Sinds kort loopt in de gemeen­te Lei­den een pilot­pro­ject van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (EL&I): ’t Goe­de Groe­ne Leven. Dit pro­ject richt zich op de (groot)ouders en ver­zor­gers van 0–4 jari­gen. ’t Goe­de Groe­ne Leven reikt de ouders en ver­zor­gers van baby­’s, dreu­me­sen en peu­ters betrouw­ba­re infor­ma­tie en prak­ti­sche, een­vou­di­ge tips […]

Dis­cus­sie­bij­een­komst over een goe­de groe­ne ver­bin­ding tus­sen groen in en bui­ten de stad

De bur­ger is de laat­ste decen­nia veel kri­ti­scher en veel­ei­sen­der gewor­den waar­door ook de recre­a­tie­vraag meer divers is gewor­den. Trends in de maat­schap­pij wor­den ver­taald naar gezond­heid en vrije­tijds­be­le­ving in het groen. Voor de bur­ger is hoog­waar­dig en vol­doen­de groen in de nabij­heid van belang. Een goe­de ver­bin­ding van groen in en bui­ten de stad […]

Gemeen­te­lijk bomen­be­leid op weg naar een goe­de toe­komst

Voor de twee­de maal heeft de Bomenstich­ting onder­zoek gedaan naar het bomen­be­leid van gemeen­ten. Ver­heu­gend is de ver­be­te­ring van de kwa­li­teit van dit beleid. Sinds 2005 heb­ben twee­maal zoveel gemeen­ten een even­wich­tig beleid voor de groe­ne leef­om­ge­ving. De belang­stel­ling voor groen en bomen groeit, zowel bij bur­gers als gemeen­ten. Toch heeft nog drie­kwart van de […]