Gemeen­te­lijk bomen­be­leid op weg naar een goe­de toe­komst

Voor de twee­de maal heeft de Bomenstich­ting onder­zoek gedaan naar het bomen­be­leid van gemeen­ten. Ver­heu­gend is de ver­be­te­ring van de kwa­li­teit van dit beleid. Sinds 2005 heb­ben twee­maal zoveel gemeen­ten een even­wich­tig beleid voor de groe­ne leef­om­ge­ving. De belang­stel­ling voor groen en bomen groeit, zowel bij bur­gers als gemeen­ten.

Toch heeft nog drie­kwart van de gemeen­ten een bomen­be­leid van min­der dan rede­lij­ke kwa­li­teit.

Onder­zoek
In 2005 en 2009 is mid­dels een enquê­te onder­zoek gedaan naar de kwa­li­teit van het gemeen­te­lijk bomen­be­leid. Maat­staf hier­bij is de zoge­he­ten Bomenstich­ting-norm: zes beleids­on­der­de­len die­nen een samen­han­gend geheel te vor­men, waar­bij ieder onder­deel mini­maal van een rede­lijk niveau hoort te zijn. Het gebrek aan deze samen­hang is de oor­zaak van de rela­tief lage totaal sco­re door gemeen­tes. Zwak­ke scha­kel daar­bij is de aan­we­zig­heid van bomen­ken­nis – van hoog tot laag – bin­nen de gemeen­te­lij­ke orga­ni­sa­tie.

 

Bomen­be­leids­plan cru­ci­aal
Dit onder­zoek toont aan dat het essen­ti­eel is om de visie op de functie(s) van bomen goed vast te leg­gen. Dit blijkt name­lijk van gro­te invloed te zijn op de kwa­li­teit van het gemeen­te­lijk bomen­be­leid als geheel en de ver­schil­len­de beleids­on­der­de­len afzon­der­lijk. Gemeen­ten met een bomen­be­leids­plan sco­ren sig­ni­fi­cant beter dan gemid­deld en heb­ben waar­de­vol­le bomen vaker beschermd in bestem­mings­plan­nen.

Waar­de­vol­le bomen in de ver­druk­king
Twee­der­de van alle gemeen­ten han­teert ove­ri­gens een lijst met waar­de­vol­le en monu­men­ta­le bomen. Bij bouw­plan­nen laat de bescher­ming van deze bij­zon­de­re bomen ech­ter te wen­sen over. Er wordt vaker een Bomen Effect Ana­ly­se inge­zet om de moge­lij­ke effec­ten van de bouw op bomen voor­af in beeld te bren­gen. Helaas leidt dit niet tot meer behoud van waar­de­vol­le bomen.

Beleid in ‘groene’ banen lei­den
Uit de enquê­te is af te lei­den dat een zorg­vul­di­ge en op duur­zaam­heid gerich­te omgang met groen en bomen nog steeds geen van­zelf­spre­kend­heid is. Ter­wijl de Bomenstich­ting stelt dat het bomen­be­leid een inte­graal en sub­stan­ti­eel deel van het gemeen­te­lijk beleid moet wor­den. Inves­te­ren in groen en bomen bete­kent immers inves­te­ren in de kwa­li­teit van de direc­te werk- en leef­om­ge­ving. Het­geen de gezond­heid en het wel­zijn van bur­gers ten goe­de komt.

Meer weten
Deze en ande­re opmer­ke­lij­ke resul­ta­ten van het onder­zoek kunt u terug­le­zen in het rap­port “Kwaliteit gemeen­te­lijk bomen­be­leid 2005–2009’. Dit rap­port is digi­taal en als print te bestel­len via www.bomenstichting.nl. Beheer­de­rabon­nees van de Bomenstich­ting krij­gen het rap­port gra­tis toe­ge­stuurd.