Pilot­pro­ject ’t Goe­de Groe­ne Leven

Sinds kort loopt in de gemeen­te Lei­den een pilot­pro­ject van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (EL&I): ’t Goe­de Groe­ne Leven. Dit pro­ject richt zich op de (groot)ouders en ver­zor­gers van 0–4 jari­gen.

’t Goe­de Groe­ne Leven reikt de ouders en ver­zor­gers van baby­’s, dreu­me­sen en peu­ters betrouw­ba­re infor­ma­tie en prak­ti­sche, een­vou­di­ge tips aan. Het geeft ant­woor­den op waar­om het goed is voor de opgroei­en­de kin­de­ren om in de natuur te zijn, op de boer­de­rij te komen en hoe eten groeit. Voor­al voor de ont­wik­ke­ling en gezond­heid heeft het voor­de­len.

Prak­ti­sche tips rich­ten zich op hoe je ‘groen en voed­sel­be­wust’ opvoedt. Zoals waar de kin­der­boer­de­rij­en zijn in de gemeen­te, maar ook wat je zelf samen thuis kunt doen.

Of hoe het zit met vei­lig­heid en gezond­heid. Van haar kant is EL&I ook benieuwd naar de erva­rin­gen, menin­gen en ideeën van de ouders en ande­re opvoe­ders.

Wat is de bood­schap van ’t Goe­de Groe­ne Leven?
‘Regelmatig in aan­ra­king komen met de leven­de, groe­ne omge­ving is goed voor jou en je klei­ne kind’. Dát is de bood­schap van ‘t Goe­de Groe­ne Leven aan de ouders en opvoe­ders. Deze bood­schap komen ouders op zeer wei­nig plek­ken tegen. Het staat meest­al niet in zwan­ger­schaps­boek­jes en wordt nog niet expli­ciet benoemd bij het con­sul­ta­tie­bu­reau. Ook komen steeds meer opgroei­en­de kin­de­ren in Neder­land niet meer van­zelf­spre­kend in aan­ra­king met de leven­de omge­ving.

EL&I en gemeen­te Lei­den
’t Goe­de Groe­ne Leven richt zich op de plek­ken waar ouders komen voor infor­ma­tie over de ont­wik­ke­ling en gezond­heid van hun kin­de­ren. Daar­om start de pilot bij de Cen­tra voor Jeugd en Gezin (CJG). De Cen­tra ont­wik­ke­len zich tot dé inloop­pun­ten voor ouders en ver­zor­gers met aller­lei vra­gen; ook via inter­net.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Groen en de Stad