Dis­cus­sie­bij­een­komst over een goe­de groe­ne ver­bin­ding tus­sen groen in en bui­ten de stad

De bur­ger is de laat­ste decen­nia veel kri­ti­scher en veel­ei­sen­der gewor­den waar­door ook de recre­a­tie­vraag meer divers is gewor­den. Trends in de maat­schap­pij wor­den ver­taald naar gezond­heid en vrije­tijds­be­le­ving in het groen. Voor de bur­ger is hoog­waar­dig en vol­doen­de groen in de nabij­heid van belang. Een goe­de ver­bin­ding van groen in en bui­ten de stad wordt essen­ti­eel.

Hier­in ligt een uit­da­ging voor Groen­ser­vi­ce Zuid-Hol­land. Groen­ser­vi­ce Zuid-Hol­land draagt zorg voor ont­wik­ke­ling, beheer en onder­houd van meer dan 12.000 hec­ta­re natuur- en recre­a­tie­ge­bied in de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Opdracht­ge­vers zijn  (natuur-) en recre­a­tie­schap­pen. Groen­fo­rum nodigt leden van Groen­fo­rum en betrok­ke­nen bij De Groe­ne Stad en het pro­gram­ma Groen en de Stad uit voor een dis­cus­sie­bij­een­komt op dins­dag 26 okto­ber 2010 in Berg­schen­hoek, Res­tau­rant Berg­sche Plas (lage Berg­se Bos), Rot­te­bandreef 50, 2661 GR.

 

 


Pro­gram­ma
Het pro­gram­ma voor deze bij­een­komst is als volgt:

13.00–13.30
 Ont­vangst met kof­fie en thee
 
13.30–13.50
 Wel­komst­woord en toe­lich­ting G. Z‑H door de heer ir. Leo. Klaas­sen (direc­teur Groen­ser­vi­ce Z‑H)
 
13.50–14.30
 Kor­te pre­sen­ta­ties over:

  •  De bete­ke­nis van “randstedelijk groen” voor de stad (Hans Syt­se­ma)
  • Stra­te­gi­sche groen­ont­wik­ke­lin­gen en ambi­ties in het Rot­te­me­ren­ge­bied (Hans Syt­se­ma)
  • Inno­va­tie­agen­da GroenserviceZ‑H m.b.t. groen (Nel­le­ke den Boon)

14.30–15.00
 Dis­cus­sie en vra­gen
 
15.00–15.15
 Pau­ze
 
15:15–16.30
Bus­tocht door Lage Berg­se bos (met accent op over­gangs­zo­ne van­uit Hil­le­gers­berg) en Hoge Berg­sche bos (langs oa.Outdoor Val­ley en uit­kijk­punt “lurs”).
 
16.30–17.30
  Afslui­ting door voor­zit­ter Groen­fo­rum (Peter Dor­dreg­ter)

 Napra­ten met drank­je en hap­je.
 
Aan­mel­den
Aan­mel­den voor deze gra­tis bij­een­komst doet u door het stu­ren van een email voor 15 okto­ber a.s. naar info@groenforumnederland.nl met ver­mel­ding van:

Naam bedrijf:

Naam deelnemer(s):

Tele­foon­num­mer: