‘Een goe­de, leef­ba­re stad, is een groe­ne stad’

Het ver­bin­den van par­ken, oevers en natuur­ge­bie­den in Amster­dam is van groot belang voor de aan­we­zig­heid van een gro­te ver­schei­den­heid van die­ren en plan­ten in de stad. Een goe­de bio­di­ver­si­teit is vol­gens D66 essen­ti­eel voor het leven in de stad. “Een goe­de, leef­ba­re stad, is een groe­ne stad”.

Amster­dam heeft alle wegen, via­duc­ten, kades en brug­gen in beeld gebracht die de natuur in de hoofd­stad op een belang­rij­ke wij­ze door­snij­den. De onge­veer 150 belang­rijk­ste eco­lo­gi­sche knel­pun­ten wor­den wat D66 Amster­dam betreft snel aan­ge­pakt. Daar­om doen de soci­aal-libe­ra­len een voor­stel voor een jaar­lijks werk­plan om deze op te los­sen.

Eco­lo­gi­sche knel­pun­ten
D66-raads­lid Ivar Manu­el: “Een goe­de, leef­ba­re stad, is een groe­ne stad. Goed dat de belang­rijk­ste knel­pun­ten nu op de kaart staan. Nu kun­nen we ein­de­lijk echt werk gaan maken van het oplos­sen van de eco­lo­gi­sche knel­pun­ten in en om de stad. Daar­om vra­gen we wet­hou­der Ossel nu om met een werk­plan te komen waar­in staat wel­ke knel­pun­ten ieder jaar wor­den opge­lost. Ook moet jaar­lijks wor­den terug­ge­kop­peld of de knel­pun­ten zijn opge­lost en wat dit heeft bete­kend voor de bio­di­ver­si­teit aan de hand van een aan­tal indi­ca­tor­soor­ten.”

140 bescherm­de dier- en plan­ten­soor­ten
Op ini­ti­a­tief van D66 zijn afge­lo­pen twee jaar ver­schil­len­de knel­pun­ten in de groen­struc­tuur van de stad opge­lost zoals in het Geu­zen­bos en bij de Euro­pa­bou­le­vard in Bui­ten­vel­dert. Twee weken gele­den werd bekend dat in Amster­dam 140 bescherm­de dier- en plan­ten­soor­ten te vin­den zijn. In een gemid­del­de gemeen­te komen er 70 ver­schil­len­de soor­ten voor. Voor­beel­den van bescherm­de dier­soor­ten in de stad zijn de ring­slang en de huis­mus.

Natuur ver­bin­den 
Manu­el: “De Amster­dam­se flo­ra en fau­na doet het goed. Laten we deze uit­gangs­po­si­tie koes­te­ren en snel gaan wer­ken aan het ver­bin­den van nu nog onder­bro­ken natuur in de stad zodat het alleen nog maar beter wordt”.