Inte­graal ont­werp voor­waar­de voor goe­de groen­toe­pas­sin­gen

Doel van het onlangs gehou­den sym­po­si­um Groen, groe­ner, groenst was de ken­nis­kloof tus­sen de bouw- en de groen­sec­tor te door­bre­ken, en een vak­over­stij­gen­de bena­de­ring van groen­toe­pas­sin­gen in, op en aan gebou­wen te sti­mu­le­ren. Met ruim zeven­tig aan­we­zi­gen uit de (landschaps-)architectuur, groen, onder­wijs en weten­schap een mooi gemêleer­de groep om hier­in een belang­rij­ke stap voor­waarts te zet­ten.

Atto Harsta, pro­gram­ma­di­rec­teur van Bou­wen met Groen en Glas (BGG), start­te met een beknopt over­zicht van de ont­wik­ke­ling van groen de afge­lo­pen decen­nia. De aan­dacht voor groen en duur­zaam­heid volgt een gol­ven­de lijn. Momen­teel zit­ten we in de der­de piek. Groen is een hot item in veel sec­to­ren; tege­lij­ker­tijd heeft de aan­dacht voor duur­zaam­heid en het crad­le to crad­le con­cept een vlucht geno­men. Samen­wer­king met de natuur is op dit moment belang­rij­ker dan ooit.
 
Groen ont­wik­keld
Een belang­rij­ke eer­ste stap is het ver­ga­ren en ver­sprei­den van ken­nis over de meer­waar­de van groen voor de leef­om­ge­ving is. Van­uit BGG is dit een belang­rijk the­ma. Door de bouw- en groen­sec­tor met elkaar te ver­bin­den, en zo ken­nis te delen en te ont­wik­ke­len, slaat het pro­gram­ma een brug voor suc­ces­vol­le groen­toe­pas­sin­gen in de gebouw­de omge­ving. Dit begint al bij het onder­wijs: het pro­gram­ma is nauw betrok­ken bij het tot stand bren­gen van vak­over­stij­gen­de oplei­din­gen, waar­in de ken­nis van de bouw- en groen­sec­tor wordt gecom­bi­neerd. Daar­naast zijn van­uit het pro­gram­ma ver­schil­len­de onder­zoe­ken naar de meer­waar­de van groen en dag­licht uit­ge­voerd.

Groen loont
Nu we steeds meer weten over het belang van groen en dag­licht in de leef‑, leer- en werk­om­ge­ving van men­sen is het aan de ver­schil­len­de vak­dis­ci­pli­nes om met elkaar goe­de groen- en dag­licht­toe­pas­sin­gen in gebou­wen te gaan ver­we­zen­lij­ken. Hier­voor is het belang­rijk dat de groen­sec­tor een omslag maakt in het den­ken over groen. Groen is niet lan­ger alleen een pro­duct ter ver­fraai­ing, maar groen heeft een belang­rij­ke eco­no­mi­sche waar­de. Groen draagt bij aan het wel­be­vin­den en de gezond­heid van men­sen, en groen kan ook een duur­zaam onder­deel vor­men van het ener­ge­tisch sys­teem van een gebouw.

Meer infor­ma­tie
Alle genoem­de onder­zoe­ken en een uit­ge­breid ver­slag van het sym­po­si­um leest u hier »