Bomen maken Gezond is het the­ma van Boom­feest­dag 2013

Gezond­heid is op dit moment een zeer actu­eel maat­schap­pe­lijk the­ma en dus een inhou­de­lijk goed  the­ma voor Boom­feest­dag 2013. Ieder­een heeft bomen in de buurt: in de tuin, de straat of in het park. Het is eigen­lijk zo ‘gewoon’ dat het veel men­sen niet eens opvalt. Maar schijn bedriegt, want….stel je voor hoe jouw dorp, […]

Volks­tui­nen in Utrecht: duur­zaam en gezond

Utrecht heeft vijf­tien volks­tuin­par­ken, die door de stad gekoes­terd wor­den. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad lig­gen en het bezoe­ken waard zijn. Op de Utrecht­se tui­nen­par­ken kun je genie­ten van de rust, groe­ne omge­ving en alle mooie tui­nen. Uit de beleids­no­ti­tie Volks­tui­nen in Utrecht, Duur­zaam en Gezond 2012 — […]

Volks­tuin houdt oude­ren gezond

Men­sen van boven de 62 die in het bezit zijn van een volks­tuin, zijn sig­ni­fi­cant gezon­der dan men­sen zon­der volks­tuin. In het alge­meen heb­ben men­sen die een volks­tuin heb­ben in alle leef­tijds­groe­pen meer licha­me­lij­ke bewe­ging. Dat blijkt uit onder­zoek van Agnes van den Berg dat onlangs is gepu­bli­ceerd in Envi­ron­men­tal Health. Neder­land telt onge­veer 240.000 […]

Een groe­ne leef­om­ge­ving is gezond

Men­sen met een groe­ne woon­om­ge­ving voe­len zich gezon­der. Dat niet alleen: ze zijn ook gezon­der, want ze bezoe­ken min­der vaak de huis­arts voor bij­voor­beeld depres­sie, dia­be­tes, COPD en dui­ze­lig­heid. Voor­al men­sen met een lage­re soci­aal-eco­no­­mi­­sche sta­tus, kin­de­ren en oude­ren heb­ben pro­fijt van meer groen in de woon­om­ge­ving, aldus onder­zoe­ker Jolan­da Maas. Maas ver­rich­te haar onder­zoek […]

Gezond groen

NIGZ en Staats­bos­be­heer heb­ben een samen­wer­kings­over­een­komst gete­kend: ‘Gezond Groen’. Doel van dit pro­ject is om gebie­den van Staats­bos­be­heer in te zet­ten voor gezond­heid van stads­be­wo­ners. Het pro­ject wordt gefi­nan­cierd door het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit. Op kor­te ter­mijn wor­den in vier ste­den loka­le par­tij­en uit de sec­tor natuur en de sec­tor gezond­heid uit­ge­no­digd […]

Gezond door land­bouw en groen

De publi­ca­tie Gezond door land­bouw en groen biedt een over­zicht van zowel de weten­schap­pe­lij­ke als de prak­tijk­ken­nis op het gebied van groen en gezond­heid. Het boek beschrijft de bete­ke­nis van land­bouw en groen voor het wel­be­vin­den van ste­de­lin­gen. De auteur beschrijft ver­schil­len­de inspi­re­ren­de ini­ti­a­tie­ven om plat­te­land en stad, groen en gezond­heid met elkaar te ver­bin­den. […]

Gezond groen op het werk

  Gezond­heid van werk­ne­mers is een belang­rijk onder­werp bin­nen onder­ne­min­gen. Plan­ten op de werk­plek kun­nen de gezond­heid posi­tief beïnvloeden. Deze bro­chu­re geeft met behulp van spre­ken­de voor­beel­den, infor­ma­tie­ma­te­ri­aal, onder­zoeks­re­sul­ta­ten en bedrijfs­ge­ge­vens, hand­vat­ten om instem­ming te krij­gen voor een ‘groen’ beleid op de werk­vloer. Tref­woor­den bij deze bro­chu­re zijn: werk­om­ge­ving, wel­be­vin­den, lucht­zui­ve­rend, gezond­heids­klach­ten.