Gezond groen op het werk

 

Gezond­heid van werk­ne­mers is een belang­rijk onder­werp bin­nen onder­ne­min­gen. Plan­ten op de werk­plek kun­nen de gezond­heid posi­tief beïnvloeden. Deze bro­chu­re geeft met behulp van spre­ken­de voor­beel­den, infor­ma­tie­ma­te­ri­aal, onder­zoeks­re­sul­ta­ten en bedrijfs­ge­ge­vens, hand­vat­ten om instem­ming te krij­gen voor een ‘groen’ beleid op de werk­vloer. Tref­woor­den bij deze bro­chu­re zijn: werk­om­ge­ving, wel­be­vin­den, lucht­zui­ve­rend, gezond­heids­klach­ten.