Volks­tuin houdt oude­ren gezond

Men­sen van boven de 62 die in het bezit zijn van een volks­tuin, zijn sig­ni­fi­cant gezon­der dan men­sen zon­der volks­tuin. In het alge­meen heb­ben men­sen die een volks­tuin heb­ben in alle leef­tijds­groe­pen meer licha­me­lij­ke bewe­ging. Dat blijkt uit onder­zoek van Agnes van den Berg dat onlangs is gepu­bli­ceerd in Envi­ron­men­tal Health.

Neder­land telt onge­veer 240.000 volks­tui­nen, ver­spreid over zo’n 1000 com­plexen en par­ken. De volks­tuin is een bij­pro­duct van de acht­tien­de-eeuw­se indu­stri­a­li­se­ring en de daar­uit voort­ko­men­de trek naar de stad. Volks­tuin­tjes wer­den ver­huurd aan fabrieks­ar­bei­ders met een scha­mel loon die zo hun eigen groen­ten en fruit kon­den telen. Tegen­woor­dig is volks­tui­nie­ren voor­al een vorm van open­lucht­re­cre­a­tie.

Er is een toe­ne­men­de beleids­ma­ti­ge aan­dacht voor de gezond­heids­be­vor­de­ren­de func­tie van volks­tui­nie­ren, hoe­wel dat gezond­heids­as­pect nooit echt was onder­zocht. Daar is nu ver­an­de­ring in geko­men. 

 

 
Meer lichaams­be­we­ging
Aan het onder­zoek deden 121 volks­tuin­ders mee. Als con­tro­le­groep fun­geer­den 63 van hun buren zon­der volks­tuin. Agnes van den Berg: “Daaruit bleek onder ande­re dat volks­tuin­ders in de zomer gemid­deld 32 uur per week op hun volks­tuin zijn, en dat zij daar­door veel meer lichaams­be­we­ging krij­gen dan hun buren zon­der volks­tuin. Zij gin­gen op de fiets naar de tuin, waren actief met schof­fel en schep, gin­gen de strijd aan met onkruid. Dit actief bezig zijn was voor de helft van hen ook een zeer belang­rij­ke reden om een volks­tuin aan te houden.”

Ver­ras­sing
Boven­staan­de con­clu­sie klinkt logisch, maar toch lie­pen de onder­zoe­kers tegen een ver­ras­sing aan. Volks­tuin­ders jon­ger dan 62 jaar ble­ken op het gebied van gezond­heid en wel­zijn hele­maal niet te ver­schil­len van hun buren zon­der volks­tuin. Bij oude­re volks­tuin­ders was er wel een dui­de­lijk ver­schil. “Maar,” rela­ti­veert Agnes, “je moet hier­bij wel beden­ken dat oude­ren die het tui­nie­ren niet meer vol­hou­den, daar­door bui­ten de selec­tie val­len. Daar­naast was de con­tro­le­groep wat jon­ger, beter opge­leid en wel­ge­stel­der dan de oude­ren, dus gemid­deld wel­licht gezon­der. Dat maakt de bewijs­voe­ring op basis van dit onder­zoek las­tig. Ik ver­moed dat we bij beter ver­ge­lijk­ba­re groe­pen had­den gevon­den dat zowel jon­ge­re als oude­re tuin­ders gezon­der en geluk­ki­ger zijn dan hun buren. Reden genoeg dus voor de over­heid om, met name in het licht van de ver­grij­zing, voor deze doel­groep de aan­leg van volks­tuin­com­plexen te stimuleren.”

Klik hier voor het arti­kel ‘Allotment gar­de­ning and heal­th’ »

Bron:
Alter­ra