Een groe­ne leef­om­ge­ving is gezond

Men­sen met een groe­ne woon­om­ge­ving voe­len zich gezon­der. Dat niet alleen: ze zijn ook gezon­der, want ze bezoe­ken min­der vaak de huis­arts voor bij­voor­beeld depres­sie, dia­be­tes, COPD en dui­ze­lig­heid.

Voor­al men­sen met een lage­re soci­aal-eco­no­mi­sche sta­tus, kin­de­ren en oude­ren heb­ben pro­fijt van meer groen in de woon­om­ge­ving, aldus onder­zoe­ker Jolan­da Maas. Maas ver­rich­te haar onder­zoek bij het NIVEL en pro­mo­veer­de op 20 febru­a­ri aan de Uni­ver­si­teit Utrecht op haar onder­zoek naar ‘Vitamine G’.

• Klik hier voor meer infor­ma­tie »
• Lees hier een arti­kel uit Boom­blad »

Bron:
Uni­ver­si­teit Utrecht