Berichten

Wanneer baten het uitgangspunt vormen bij gebiedsontwikkeling levert dat meer voordeel voor meer mensen voor minder geld, beargumenteerde Ursula Kirchholtes van ingenieursbureau Witteveen+Bos tijdens de workshop TEEB Stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten.

De workshop TEEB Stad werd georganiseerd door Groenkeur, HIC – promotie van groen, branchevereniging VHG, Plant Publicity Holland in samenwerking met ingenieursbureau Witteveen+Bos en TEEB Stad.

Kwaliteitsverandering
Deelnemers aan de workshop in Houten speelden een batenspel dat inzichtelijk maakt hoe maatregelen leiden tot kwaliteitsveranderingen en baten. Open kaart spelen is in dit geval een passende uitdrukking die aangeeft dat juist door samenwerking de meeste baten te beredeneren zijn. “Een maatregel kan soms verstrekkende gevolgen hebben. Verhoging van de grondwaterstand kan positief zijn voor natuur en biodiversiteit, maar hoe is dat voor de landbouw? Valt zo’n maatregel alleen goed bij natuurliefhebbers en recreanten of hebben boeren ook profijt? In sommige situaties misschien wel, in andere niet. Door mensen van buiten je eigen sector in de discussie te betrekken zie je minder snel gevolgen voor baathouders over het hoofd”, merkte een workshopdeelnemer op.

Baten berekenen 
Op het moment dat in een project alle baathouders in kaart zijn gebracht gaat het erom baten te berekenen. Een hulpmiddel daarbij is het in 2006 gepubliceerde kengetallenboek voor ecosysteembaten. “Baten worden zoveel mogelijk fysiek gemaakt en berekend in euro’s”, legde Kirchholtes uit. Hiervoor komen niet alleen grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten in aanmerking maar ook kleinschalige initiatieven. “Op dit moment rekenen we aan de baten van een aantal stadslandbouwprojecten in Rotterdam en Tilburg”, vertelde Kirchholtes. “En voor het CROW hebben we kengetallen opgesteld waarmee duidelijk wordt wat een goed beheer van de openbare ruimte oplevert.”

Handvat in onderhandelingen
Kirchholtes illustreerde vervolgens met de case Almelo, een van de deelnemers aan het project TEEB Stad, hoe een gemeente in de praktijk met het batenbeginsel tot nieuwe verdienmodellen komt. Hoewel het planten van bomen in de binnenstad relatief duur is, kan Almelo met de batenberekeningen aantonen dat een dergelijke maatregel om de kwaliteit van het centrum te verbeteren verantwoord is en loont. Dat biedt de gemeente een handvat in de onderhandelingen met baathouders om te investeren in groen.

Over het project TEEB Stad is het boek Groen Loont met TEEB Stad verschenen. Dit boek is door staatssecretaris Bleker van het ministerie van EL&I aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor meer informatie over TEEB Stad »

 

Buitenplaatsen trekken veel recreatie en toerisme aan en de woningen in de omgeving zijn meer waard. Daarmee leveren buitenplaatsen en landgoederen een belangrijke economische en maatschappelijke bijdrage aan de samenleving.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de economische betekenis van buitenplaatsen in Overijssel, Gelderland en Utrecht, in opdracht van diezelfde provincies. Bureau Witteveen+Bos voerde het onderzoek uit samen met de Groene Monumentenwacht.

Onvervangbaar erfgoed
Buitenplaatsen zijn monumentale, eeuwenoude huizen met bijgebouwen die een harmonieus geheel vormen met omliggende tuin of park. Vaak zijn het delen van landgoederen. Overijssel, Gelderland en Utrecht zijn rijk aan buitenplaatsen en landgoederen. De buitenplaatsen zijn onvervangbaar erfgoed, maar vergen intensief en kostbaar onderhoud.

Hoge baten
In Overijssel is Het Vechtdal en Beneden Regge als onderzoeksgebied gekozen. Ook hier vinden de onderzoekers hoge baten. In sommige gevallen blijkt dat de baten van de landgoederen tot vier maal hoger zijn dan de kosten. Dit is hoog in vergelijking met andere projecten waarin overheden investeren. Slechts een klein deel van de baten komt terecht bij de eigenaren van landgoederen en buitenplaatsen, terwijl zij de hoge onderhoudskosten moeten dragen om het beschermde erfgoed in stand te houden. Gedeputeerde Hester Maij: “De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat investeren in ons cultureel erfgoed een goede keuze is. Niet alleen om het te behouden voor de toekomst, maar ook voor de economische ontwikkeling van de omgeving. Wij werken daar aan met onze Agenda Landgoederen die eind november gepresenteerd wordt.”

Concrete aanbevelingen
Uit het onderzoek blijkt dat provincies diverse mogelijkheden hebben voor de instandhouding van buitenplaatsen. De onderzoekers geven een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld: provincies kunnen maatwerk leveren in hun regelgeving om ondernemerschap te stimuleren. Of zij kunnen laagrentende leningen verstrekken om gebouwen in stand te houden. Deze kunnen door de eigenaren uitgebaat worden en dit zorgt weer voor extra inkomsten. Ten derde kan de overheid subsidies geven voor het groenonderhoud, omdat de kosten hiervoor hoog zijn en de inkomsten gering.

Meer ruimte voor ondernemerschap
De provincie Overijssel werkt op dit moment aan de Agenda Landgoederen (een programma waarin beleidsmaatregelen ten behoeve van landgoederen staan) en bekijkt of de aanbevelingen daarin verwerkt kunnen worden. Ook kijkt Overijssel of en hoe wet- en regelgeving kan worden aangepast, zodat buitenplaatseigenaren meer ruimte krijgen voor ondernemerschap. 

Bron:
Provincie Overijssel

Buurtbewoners van de Bothastraat en de Smutstraat in Vaassen willen gezamenlijk de groenperken in hun omgeving voorzien van nieuwe beplanting en deze ook onderhouden.

De gemeente Epe beloont dit initiatief met een financiële bijdrage van 2500 euro. De groenperken zijn in verval geraakt door wegwerkzaamheden. De gemeente zou deze perken weer aanpakken, maar buurtbewoners stelden voor deze zelf te willen onderhouden. De bewoners dienden een subsidieaanvraag in en deze is door de gemeente gehonoreerd.

De gemeente geeft als redenen:
– draagt bij aan de leefbaarheid in de buurt
– de sociale samenhang in de buurt wordt bevorderd en dus ook de maatschappelijke participatie.

 

Bron:
De Stentor

De gemeente Utrecht stelt extra geld beschikbaar om Utrechters te stimuleren om groene daken aan te leggen of gevelgroen aan te brengen. Dat schrijft wethouder Mirjam de Rijk van Duurzaamheid in een brief aan de gemeenteraad.

Mochten Utrechters tot nu toe slechts anderhalve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weghalen voor wat struikjes of bloemen, nu stelt De Rijk € 150.000 extra beschikbaar om ‘grootschaliger vormen van gevelgroen’ tegen de muren van huizen aan te brengen. Daarnaast mogen naast particuliere woningbezitters voortaan ook woningcorporaties, scholen en verenigingen van eigenaren gebruik maken van de subsidieregeling voor groene daken en gevelgroen.

350 ha dak beschikbaar voor vergroening
In totaal is er in Utrecht naar schatting zo’n 350 hectare plat dak beschikbaar om er groene daken van te maken. Het beschikbaar oppervlakte voor gevelgroen is nog groter. De Rijk wil met het extra subsidiegeld zo’n 6.000 vierkante meter groen dak in Utrecht realiseren. Ook is er € 50.000 beschikbaar voor een zogeheten ‘icoonproject’ van dak- of gevelgroen in het Stationsgebied.

Groen heeft positieve invloed op woon- en werkomgeving
Wethouder De Rijk stimuleert groene daken en gevelgroen omdat hierdoor de luchtkwaliteit verbetert, de geluidsoverlast wordt gereduceerd, het leidt tot energiebesparing en het ook nog eens de woonomgeving mooier maakt.

Bron:
deStadUtrecht.nl——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil de bijdrage aan de natuur- en recreatiegebieden rondom de stad versterken. Naast de parken in de hoofdstad zijn ook de groengebieden rondom de stad belangrijk.

Wethouder Freek Ossel (Openbare Ruimte en Groen) wil een inventarisatie van alle groengebieden die van vitaal belang zijn voor de stad. Dat heeft zijn woordvoerster zaterdag bekendgemaakt.

Groen draagt bij aan internationale concurrentiepositie
Het gaat om onder meer het Amsterdamse Bos, Het Twiske, Spaarnwoude en Waterland. Dit groen draagt volgens het college in belangrijke mate bij aan de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam.
Daarom is het belangrijk dit landschap te beschermen.

Bestuursorganen verminderen
Ossel wil wel het aantal bestuursorganen verminderen. Vooral omdat de kosten van beheer blijven stijgen, terwijl de bijdrage van het Rijk wegvalt en ook gemeenten en provincie moeten bezuinigen. Amsterdam levert jaarlijks 2,6 miljoen euro aan de omliggende natuurgebieden.

Bron:
Parool

——————————————————————————-

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het opknappen en vergroenen van de Geleenbeek van Heerlen tot Sittard valt enkele miljoenen goedkoper uit dan geraamd. Het aantrekkelijker maken van de waterloop onder de naam Corio Glana moet ruim 30 miljoen opleveren. Economische modellen leren dat  elke euro die je in zo’n project stopt er twee oplevert in baten uit toerisme en recreatie.

Dit zeggen waterschap en stichting Landschapspark De Graven, de organisaties achter project Corio Glana. Ze verwijzen naar het succes van projecten die al zijn gerealiseerd, zoals de omgeving van Terworm in Heerlen, Terborgh in Schinnen en de Biesenhof in Geleen.

De kosten van het project Corio Glana waren aanvankelijk geraamd op 20 miljoen euro, maar zijn na versoberingen bijgesteld naar een kleine 17 miljoen. Het vergroenen van de beek en omgeving moet het dubbele opbrengen.

Promoten als een groen recreatiegebied
Op termijn willen de initiatiefnemers het Geleenbeekdal promoten als één groen recreatiegebied. Daarvoor moeten wandel- en fietsroutes worden verbeterd. Dat combineert het waterschap met meer ruimte voor groen en voor de beek, om te zorgen dat de kans op wateroverlast kleiner wordt.

Bron:
Dagblad de Limburger

De ministers Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stellen € 4,4 miljoen beschikbaar om bijzondere plekken zoals bijzondere parken, groengebieden en monumenten in de wijken in aandachtswijken een nieuwe bestemming te geven en te ontwikkelen.

Gemeenten kunnen hiervoor tot 3 mei 2010 subsidie aanvragen met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000 en tot maximaal 50% van de projectkosten. Het ministerie van OC&W heeft de gemeenten hiervoor onlangs per brief uitgenodigd. Dit meldt branchevereniging VHG op haar website.

Voorwaarde
Voorwaarde is dat het project wordt ingezet voor openbare ruimte en groen in de aandachtswijk dat door verstorende ingrepen of veranderde gebruiksfuncties hun waarde voor de wijk hebben verloren. Het betreft hier parken, pleinen, passages, structuren en infrastructuur.

Lees het volledige bericht op de site van VHG »

Bron:
VHG