TEEB Stad: meer voor­deel voor meer men­sen voor min­der geld

Wan­neer baten het uit­gangs­punt vor­men bij gebieds­ont­wik­ke­ling levert dat meer voor­deel voor meer men­sen voor min­der geld, bear­gu­men­teer­de Ursu­la Kir­ch­hol­tes van inge­ni­eurs­bu­reau Witteveen+Bos tij­dens de work­shop TEEB Stad (The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty) op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten. De work­shop TEEB Stad werd geor­ga­ni­seerd door Groen­keur, HIC – pro­mo­tie van […]

Bui­ten­plaat­sen en land­goe­de­ren leve­ren geld op

Bui­ten­plaat­sen trek­ken veel recre­a­tie en toe­ris­me aan en de wonin­gen in de omge­ving zijn meer waard. Daar­mee leve­ren bui­ten­plaat­sen en land­goe­de­ren een belang­rij­ke eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge aan de samen­le­ving. Dit blijkt uit een onder­zoek naar de eco­no­mi­sche bete­ke­nis van bui­ten­plaat­sen in Over­ijs­sel, Gel­der­land en Utrecht, in opdracht van die­zelf­de pro­vin­cies. Bureau Witteveen+Bos voer­de het […]

Bewo­ners Vaas­sen krij­gen geld voor beplan­ten en onder­houd groen

Buurt­be­wo­ners van de Bot­hastraat en de Smut­straat in Vaas­sen wil­len geza­men­lijk de groen­per­ken in hun omge­ving voor­zien van nieu­we beplan­ting en deze ook onder­hou­den. De gemeen­te Epe beloont dit ini­ti­a­tief met een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van 2500 euro. De groen­per­ken zijn in ver­val geraakt door weg­werk­zaam­he­den. De gemeen­te zou deze per­ken weer aan­pak­ken, maar buurt­be­wo­ners stel­den […]

Utrecht stelt extra geld beschik­baar voor meer dak- en gevel­groen

De gemeen­te Utrecht stelt extra geld beschik­baar om Utrech­ters te sti­mu­le­ren om groe­ne daken aan te leg­gen of gevel­groen aan te bren­gen. Dat schrijft wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Duur­zaam­heid in een brief aan de gemeen­te­raad. Moch­ten Utrech­ters tot nu toe slechts ander­hal­ve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weg­ha­len voor […]

Amster­dam inves­teert meer geld in groen rond en om de stad

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Amster­dam wil de bij­dra­ge aan de natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den rond­om de stad ver­ster­ken. Naast de par­ken in de hoofd­stad zijn ook de groen­ge­bie­den rond­om de stad belang­rijk. Wet­hou­der Freek Ossel (Open­ba­re Ruim­te en Groen) wil een inven­ta­ri­sa­tie van alle groen­ge­bie­den die van vitaal belang zijn voor de stad. […]

”Ver­groe­nen Geleen­beek levert geld op”

Het opknap­pen en ver­groe­nen van de Geleen­beek van Heer­len tot Sit­tard valt enke­le mil­joe­nen goed­ko­per uit dan geraamd. Het aan­trek­ke­lij­ker maken van de water­loop onder de naam Corio Gla­na moet ruim 30 mil­joen ople­ve­ren. Eco­no­mi­sche model­len leren dat  elke euro die je in zo’n pro­ject stopt er twee ople­vert in baten uit toe­ris­me en recre­a­tie. […]

Rijk stelt geld beschik­baar voor mar­kant groen in aan­dachts­wij­ken

De minis­ters Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stel­len € 4,4 mil­joen beschik­baar om bij­zon­de­re plek­ken zoals bij­zon­de­re par­ken, groen­ge­bie­den en monu­men­ten in de wij­ken in aan­dachts­wij­ken een nieu­we bestem­ming te geven en te ont­wik­ke­len. Gemeen­ten kun­nen hier­voor tot 3 mei 2010 sub­si­die aan­vra­gen met een mini­mum van € 25.000 en een maxi­mum van […]