Rijk stelt geld beschik­baar voor mar­kant groen in aan­dachts­wij­ken

De minis­ters Plasterk (OC&W) en van der Laan (WWI) stel­len € 4,4 mil­joen beschik­baar om bij­zon­de­re plek­ken zoals bij­zon­de­re par­ken, groen­ge­bie­den en monu­men­ten in de wij­ken in aan­dachts­wij­ken een nieu­we bestem­ming te geven en te ont­wik­ke­len.

Gemeen­ten kun­nen hier­voor tot 3 mei 2010 sub­si­die aan­vra­gen met een mini­mum van € 25.000 en een maxi­mum van € 200.000 en tot maxi­maal 50% van de pro­ject­kos­ten. Het minis­te­rie van OC&W heeft de gemeen­ten hier­voor onlangs per brief uit­ge­no­digd. Dit meldt bran­che­ver­e­ni­ging VHG op haar web­si­te.

Voor­waar­de
Voor­waar­de is dat het pro­ject wordt inge­zet voor open­ba­re ruim­te en groen in de aan­dachts­wijk dat door ver­sto­ren­de ingre­pen of ver­an­der­de gebruiks­func­ties hun waar­de voor de wijk heb­ben ver­lo­ren. Het betreft hier par­ken, plei­nen, pas­sa­ges, struc­tu­ren en infra­struc­tuur.

Lees het vol­le­di­ge bericht op de site van VHG »

Bron:
VHG