Gemeen­te Ensche­de inves­teert ton­nen in bestrij­ding onkruid en meer groen

De gemeen­te inves­teert de komen­de drie jaar 600.000 euro extra in alter­na­tie­ve onkruid­be­strij­dings­me­tho­des. Het gaat om bran­den of toe­pas­sing van hete lucht om onkruid op ver­har­din­gen te bestrij­den. Sinds twee jaar gebruikt Ensche­de daar­voor geen che­mi­sche mid­de­len meer zoals Roun­dup. Bran­den en hete lucht zijn duur­der. Van­daar de 600.000 euro om een rede­lijk tot goe­de […]

Ensche­de zet groe­ne daken in tegen over­last hef­ti­ge regen­bui­en

Ensche­de is één van de eer­ste ste­den in Neder­land die groe­ne daken wil inzet­ten om de over­last van hef­ti­ge regen­bui­en in te dam­men. Onder­zoek moet uit­wij­zen wat het effect van de groe­ne dak­pan­nen is op de hoe­veel­heid water dat het riool instroomt. Sinds augus­tus 2013 lig­gen op elf huur­wo­nin­gen aan de Kre­mers­ma­ten groe­ne dak­pan­nen. Het […]

Ensche­de inves­teert in meer bio­di­ver­si­teit en bij­en

Bij­en, hom­mels, vlin­ders en veel ande­re insec­ten zijn belang­rijk voor ons alle­maal. Zo bestui­ven bij­en en hom­mels ruim de helft van onze plan­ten. Daar­door zor­gen ze er uit­ein­de­lijk voor dat wij voed­sel heb­ben. Zon­der bij­en en hom­mels zou­den we bij­voor­beeld zo goed als geen groen­te en fruit meer heb­ben. Toch gaat het niet goed met onze […]

Nieu­we stads­rand met beek trek­pleis­ter voor Ensche­de

Aan de rand van de Ensche­de­se wijk Hel­mer­hoek is een 8,5 hec­ta­re groot land­schaps­ge­bied aan­ge­legd met een beek: de Stads­rand Hel­mer­hoek. De stads­rand is in goe­de samen­wer­king aan­ge­legd door Dienst Lan­de­lijk Gebied (DLG), het Water­schap Reg­ge en Din­kel en de gemeen­te Ensche­de. Op 7 novem­ber was de officiële ope­ning van deze recre­a­tie­ve trek­pleis­ter. De gemeen­te […]

Ensche­de pre­sen­teert groe­ne bele­vings­rou­te

Van­af van­daag is de kaart van wan­­del- en fiets­rou­te Rond­je Ensche­de te ver­krij­gen bij de loka­le vvv-kan­to­­ren. Rond­je Ensche­de is een avon­tuur­lij­ke bele­vings­rou­te voor wan­de­laars en fiet­sers. De rou­te heeft een leng­te van 40 kilo­me­ter (52 km inclu­sief rond­je Boe­ke­lo) en loopt door de prach­ti­ge groe­ne ran­den van de stad. De rou­te ver­bindt bij­zon­de­re rust­pun­ten […]

Natuur in de Stad met het cul­tu­re­le erf­goed van Ensche­de

Met Ensche­de in de hoofd­rol start op zon­dag 21 novem­ber een nieu­we zes­de­li­ge reeks van de NCRV-serie Natuur in de Stad. In de afle­ve­ring komen naast onder meer par­ken in de stad en kunst in de wijk ook de pro­jec­ten Twek­ke­ler­zoom en ’t Vane­ker aan bod. Ensche­de werkt aan deze serie mee om naast haar […]

Ensche­de: “Groen is geen sluit­post , maar een essen­ti­eel mid­del”

De Groe­nA­gen­da van de gemeen­te Ensche­de die onlangs is ver­sche­nen, geeft de aan­dacht voor het groen in Ensche­de een nieu­we impuls. Dit van­uit het groei­en­de besef dat groen geen fran­je of sluit­post is, maar een essen­ti­eel mid­del bij de ver­ster­king van de leef­baar­heid, de eco­no­mie, de volks­ge­zond­heid, natuur, land­schap en duur­zaam­heid. In het rap­port staat […]

Moe­ra­sei­ken win­nen de boom­ver­kie­zing in Ensche­de

De Ensche­de­se boom­ver­kie­zing is gewon­nen door drie moe­ra­sei­ken aan de Papa­ver­straat in de Laa­r­es. Vol­gens stem­mers op de web­si­te boomverkiezing.nl heb­ben deze bomen de abso­lu­te X‑factor. De win­nen­de bomen zijn onge­veer 80 jaar oud. Met negen­tig stem­men von­den men­sen dat deze bomen de abso­lu­te X‑factor ver­die­nen. Stem­mers noem­den de drie bomen “een veel te mooi […]