Moe­ra­sei­ken win­nen de boom­ver­kie­zing in Ensche­de

De Ensche­de­se boom­ver­kie­zing is gewon­nen door drie moe­ra­sei­ken aan de Papa­ver­straat in de Laa­r­es. Vol­gens stem­mers op de web­si­te boomverkiezing.nl heb­ben deze bomen de abso­lu­te X‑factor.

De win­nen­de bomen zijn onge­veer 80 jaar oud. Met negen­tig stem­men von­den men­sen dat deze bomen de abso­lu­te X‑factor ver­die­nen. Stem­mers noem­den de drie bomen “een veel te mooi plaat­je” en “een mooie groep bomen, die al heel lang beeld­be­pa­lend zijn geweest”.

Uit­ge­groei­de kas­tan­je
Op num­mer twee ein­dig­de de opval­len­de breed uit­ge­groei­de kas­tan­je aan de Deurnin­ger­straat.

De dik­s­te en groot­ste mam­moet­boom van Twen­te in het Lede­boer­park ein­dig­de op num­mer drie.

Tij­dens de boom­ver­kie­zing nomi­neer­den Enschedeërs 31 bomen die moge­lijk de X‑factor heb­ben. Meer dan 400 stem­men zijn uit­ge­bracht op de aan­ge­mel­de bomen.

Men­sen bewust maken van groen
De boom­ver­kie­zing is een lan­de­lij­ke actie die plaats vindt op ini­ti­a­tief van de Bomenstich­ting. Het is een leu­ke en vrij­blij­ven­de actie met als doel men­sen bewust te maken van het groen en de bomen in hun omge­ving. In Ensche­de werd de actie geor­ga­ni­seerd door de gemeen­te in samen­wer­king met de Natuur- en Mili­eu­raad Ensche­de. Op dit moment wor­den ook boom­ver­kie­zin­gen gehou­den in Skârsterlan, Lei­den, Wij­chen en Epe.

De stads­dich­ter, Frank Weij­e­ring, gaat nu een gedicht schrij­ven over de bomen. Over onge­veer twee weken wordt dit gedicht bekend gemaakt en wor­den de bomen gehul­digd.

Bron:
Gemeen­te Ensche­de