Natuur in de Stad met het cul­tu­re­le erf­goed van Ensche­de

Met Ensche­de in de hoofd­rol start op zon­dag 21 novem­ber een nieu­we zes­de­li­ge reeks van de NCRV-serie Natuur in de Stad. In de afle­ve­ring komen naast onder meer par­ken in de stad en kunst in de wijk ook de pro­jec­ten Twek­ke­ler­zoom en ’t Vane­ker aan bod. Ensche­de werkt aan deze serie mee om naast haar groe­ne karak­ter ook de inno­va­tie­ve kracht van haar mede­wer­kers naar voren te bren­gen. De uit­zen­ding begint om 19.15 uur op Neder­land 2.

Ensche­de beschikt over een groot bui­ten­ge­bied. De cul­tuur­his­to­ri­sche en land­schap­pe­lij­ke waar­de daar­van wor­den gecom­bi­neerd met recre­a­tie en toe­ris­me. De gemeen­te pro­beert met ver­schil­len­de pro­jec­ten de natuur te koes­te­ren. Nieu­we wij­ken aan de rand van de stad wor­den nu zo gebouwd dat ze meer opgaan in de omge­ving. Met het her­stel van oude beken zoals de Room­beek komt er meer natuur in de stad en zorgt water voor een nieuw straat­beeld.

Voor het maai­en van het gras wor­den scha­pen inge­zet en kun­ste­naars pro­be­ren de bewo­ners meer bewust te maken van de natuur om zich heen. Ook her­in­tre­den­de werk­lo­zen heb­ben baat bij de natuur: door te wer­ken in het groen krijgt hun leven weer rit­me.

 

Groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le
Met zijn groen opge­zet­te bebou­wing, vele stads­par­ken en een schit­te­rend bui­ten­ge­bied werd Ensche­de in 2003 al door de jury­le­den van de Enten­te Flo­ra­le offi­ci­eel bekroond als de groen­ste stad van Neder­land.

In het coa­li­tie­ak­koord 2010–2014 kiest Ensche­de voor een impuls in de ver­groe­ning van woon­wij­ken en dor­pen, voor­al met inzet van de buurt­be­wo­ners. De gemeen­te geeft een extra impuls aan de kwa­li­teit van het groen, waar­na de bewo­ners meer zelf­werk­zaam­heid tonen bij het onder­houd.