Gemeen­te Ensche­de inves­teert ton­nen in bestrij­ding onkruid en meer groen

De gemeen­te inves­teert de komen­de drie jaar 600.000 euro extra in alter­na­tie­ve onkruid­be­strij­dings­me­tho­des. Het gaat om bran­den of toe­pas­sing van hete lucht om onkruid op ver­har­din­gen te bestrij­den.
Sinds twee jaar gebruikt Ensche­de daar­voor geen che­mi­sche mid­de­len meer zoals Roun­dup. Bran­den en hete lucht zijn duur­der. Van­daar de 600.000 euro om een rede­lijk tot goe­de beeld­kwa­li­teit te behou­den.
Groe­ne lopers
Om meer bio­di­ver­si­teit in de stad te krij­gen, wil de gemeen­te in toe­ne­men­de mate ‘groe­ne lopers’ ont­wik­ke­len: bloe­men­lin­ten voor vlin­ders, hom­mels en wil­de bij­en. Voor­al bij­en heb­ben het moei­lijk.
Bij­en
Het eer­ste pro­ject is gere­a­li­seerd aan de Broek­heur­ne­ring, waar een meng­sel van twaalf ver­schil­len­de bloe­men­soor­ten is inge­zaaid, afge­stemd op de plek. Ande­re plek­ken wor­den nog onder­zocht op geschikt­heid. Het moet bij een groe­ne loper bij voor­keur gaan om aan­een­ge­slo­ten gebie­den om een opti­maal effect voor bij­en te krij­gen. Ver­der moet er vol­doen­de bezon­ning zijn, geen rand­be­plan­ting en de bodem moet voed­sel­arm zijn omdat anders ver­drin­ging door gras optreedt. Het gaat om 4 tot 5 hec­ta­re, waar een­ma­lig 50.000 euro voor beschik­baar is.