Nieu­we stads­rand met beek trek­pleis­ter voor Ensche­de

Aan de rand van de Ensche­de­se wijk Hel­mer­hoek is een 8,5 hec­ta­re groot land­schaps­ge­bied aan­ge­legd met een beek: de Stads­rand Hel­mer­hoek. De stads­rand is in goe­de samen­wer­king aan­ge­legd door Dienst Lan­de­lijk Gebied (DLG), het Water­schap Reg­ge en Din­kel en de gemeen­te Ensche­de. Op 7 novem­ber was de officiële ope­ning van deze recre­a­tie­ve trek­pleis­ter.

De gemeen­te Ensche­de streeft naar een natuur­lij­ke over­gang tus­sen de ran­den van de stad en het bui­ten­ge­bied. De Stads­rand Hel­mer­hoek is hier­van een fraai voor­beeld. De grond voor de stads­rand kon door de uit­voe­rings­com­mis­sie Ensche­de-Zuid wor­den vrij­ge­maakt in het kader van de land­in­rich­ting Ensche­de-Zuid. Het pad door Stads­rand Hel­mer­hoek wordt onder­deel van Rond­je Ensche­de. Dit is een 52 kilo­me­ter lan­ge fiets- en wan­del­rou­te rond­om Ensche­de.

De nieu­we beek loopt dwars door het gebied. Via deze Sma­len­broek­beek dringt regen­wa­ter de bodem bin­nen. Land­schaps­kun­ste­naar Paul de Kort heeft vier water­ke­rin­gen ont­wor­pen. Het water wordt hier door trech­ters opge­stuwd. Daar­door ver­spreidt het water zich bij hevi­ge regen­bui­en over de flan­ken van de beek. Wan­de­laars kun­nen over de water­ke­rin­gen naar de over­kant van de beek lopen.

Bron:
Dienst Lan­de­lij­ke Gebied