Berichten

De economische betekenis van toerisme in het Groene Hart is tussen 2005 en 2010 met 11% gegroeid. De werkgelegenheid in deze sector nam zelfs toe met 15%. Ook is het totaal aantal toeristische overnachtingen met 4 % gestegen tot 1,2 miljoen overnachtingen.

Hierbij compenseerde de grote stijging bij B & B accommodaties de daling bij hotelovernachtingen. Het verblijfstoerisme in het Groene Hart realiseert circa € 137,6 miljoen aan bestedingen en circa 1.870 FTE werkgelegenheid. De bestedingen komen met name in de logiesaccommodaties, maar veelal ook in de horeca, detailhandel en de vervoerssector terecht.

Groene Hart merk
Dit blijkt uit een onderzoek van het economisch adviesbureau voor de vrijetijdseconomie ZKA uit Breda in opdracht van de Stichting ‘Groene Hart, kloppend hart’. Dit samenwerkingsverband maakt onderdeel uit van het Merk & Marketing programma dat de drie Groene Hart provincies zijn gestart om van het Groene Hart een sterk merk te maken. Deze cijfers geven aan dat de aanpak werkt en een stevige impuls geeft aan de economische vitaliteit van het groene gebied in het centrum van de Randstad.

Download hier het onderzoek »

Bron:
Groene Hart

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 

Het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en milieu zijn meerwaarde, het is ook een economisch rendabel ‘product’.

Dat is de conclusie van een internationale conferentie over de economische meerwaarde van natuur. “In beleidskeuzes wordt de bijdrage van natuur aan een economische ontwikkeling onderschat of zelfs ontkend”, zegt Ignace Schops van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Taal van economie durven spreken
“Maar natuurbeheerders moeten ook de taal van de economie durven te spreken.” In het boek ‘Hoge Kempen, hoge baten’, becijferde de Nederlandse sociaal geograaf Tom Bade van Kenniscentrum Triple E het economische rendement van het Nationaal Park. “Eigenlijk onderzochten hij en zijn team wat deze 5.700 ha natuur opbrengen”, zegt Johan Van Den Bosch van het Nationaal Park.

5.100 arbeidsplaatsen
“Zo zijn er dankzij de natuur 5.100 arbeidsplaatsen in de zes gemeenten van het Park. Die waren er niet zonder de natuur”, zegt hij. “Dat gaat van personeel in verzorgingsinstellingen die precies daar liggen omwille van het groen, tot transport, landbouw en horeca. Zo is driekwart van de 2.500 banen in de horeca te danken aan de natuur en zijn er 190 banen ontstaan door de oprichting van het Nationaal Park.” Die 5.700 ha natuur monden jaarlijks in de regio uit in een omzet van € 191 miljoen in aanverwante sectoren, en dat is op zijn beurt goed voor meer dan € 13 miljoen aan belastinginkomsten.

Drie jaar terugverdiend
“De slotsom van het onderzoek is dat de € 40 miljoen die de overheid de afgelopen tien jaar investeerde in het Nationaal Park, op minder dan drie jaar werd terugverdiend”, vertelt Van Den Bosch. “En dan gaat het nog niet over het behoud van biodiversiteit en de bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van omwonenden en de meer dan 700.000 bezoeker per jaar.”

Groen Loont
De campagne Groen Loont heeft als doel om de economische en maatschappelijke waarde van het openbaar groen onder de aandacht te brengen. Meer info »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:
Nieuwsblad

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

Investeringen in voldoende en goed groen kan in Nederland leiden tot een economische meerwaarde die kan oplopen tot 1,3 miljard euro per jaar. Daarbij gaat het onder andere om economische winst dankzij gezondere inwoners, lagere zorgkosten, hogere waarden van vastgoed en woningen, lagere energiekosten en een hogere arbeidsproductiviteit.

Dat is een van de conclusies van de innovaties-themadag ‘Goed Groen’, die Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR, organiseerde voor vertegenwoordigers van gemeenten, hoveniersbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus.

Positieve economische effecten
Betere inrichting en beter beheer van openbaar groen hebben directe en indirecte positieve economische effecten op de maatschappij. 

Innovaties uit de land- en tuinbouw kunnen daarvoor vaak nieuwe mogelijkheden leveren. Met name deze innovaties stonden centraal tijdens de themadag “Goed Groen’ in Lelystad. De ruim 120 aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten, hoveniersbedrijven en ingenieurs- en adviesbureaus kregen presentaties en demonstraties op het vlak van biodiversiteit, slim groenontwerp, mechanische onkruidbestrijding en stadslandbouw, gericht op verdere verbetering van huidig en toekomstig openbaar groenbeheer.

Mechanische onkruidbestrijdingstechnieken
Tijdens de themadag werden diverse mechanische onkruidbestrijdingstechnieken gedemonstreerd. PPO heeft deze technieken samen met het bedrijfsleven ontwikkeld voor de biologische landbouw. De technieken blijken ook prima inzetbaar te zijn in stroken openbaar groen met bijvoorbeeld struikrozen of vrouwenmantel.

Slimme plantkeuze
Onderzoekers van PPO toonden ook de mogelijkheden op het gebied van slimme plantkeuze voor verschillende functies, zoals een schonere lucht, meer biodiversiteit, minder onderhoud en natuurlijke onderdrukking van insectenplagen met behulp van nuttige roofinsecten.

Aantrekkelijke en veilige woonomgeving
Onderzoekers van PPO toonden tijdens de themadag ook slimme en praktische oplossingen voor een aantrekkelijke en veilige woonomgeving door het  innovatief toepassen van groen,  zoals bij dak- en gevelgroen, groen voor geluidswallen, en groen om de leefbaarheid van wijken te verbeteren en in samenhang daarmee de burgerparticipatie en/of de sociale cohesie van bewoners te verbeteren.

De Groene Stad presentatie
Helma van der Louw van Plant Publicity Holland gaf in het ochtendgedeelte een presentatie over de maatschappelijke en economische waarde van het groen.

Download hier haar presentatie »

Congres Groen Loont op 27 oktober in Deventer
Tijdens het congres ‘Groen Loont’, waarin de economische waarde van het groen centraal staat, geven vier vooraanstaande inleiders hun visie op de economische en maatschappelijke waarde van groen voor het woon-  en werkklimaat, recreatie en zorg & welzijn. Het zijn:

  • Guido van Woerkom, Hoofddirecteur van de ANWB
  • Ellen Masselink, Directeur van AM Wonen
  • Jan Robberegt, wethouder van de gemeente Vlaardingen
  • Dirk Duijzer, Directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland.
  • Daarna volgt een discussie onder leiding van Tom Bade, directeur van kenniscentrum Triple E, over het kapitaliseren van het groen voor de diverse disciplines. Het congres wordt ondersteund door de ANWB.

Het congres om 10.00 uur en de prijsuitreiking van Entente Florale om 14 uur. Aan de deelname aan congres en prijsuitreiking zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over het congres Groen Loont »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

VVM Sectie Biodiversiteit organiseert een bijeenkomst naar ’the economics of ecosystems and biodiversity’ (TEEB). Dit is een internationale studie naar de economische waarden van groen en ecosystemen(diensten). Opvallende elementen zijn het ontwikkelen van een praktisch rekeninstrument om de baten van groen hanteerbaar te maken en het opzetten van een ‘community of practice’.

De sprekers Leon Braat (WUR) en Johan van Zoest (intitiatiefgroep TEEB in de stad) nemen u tijdens de bijeenkomst mee in de laatste ontwikkelingen. Daarna wordt er in groepen aan de slag gegaan met vooraf ingediende cases gericht op groen in relatie tot onder meer klimaatadaptatie, waterberging, gezondheid, OZB-opbrengsten, recreatie en toerisme.

Tot eind augustus kunt u cases indienen via bureau@vvm.info »

 

 

 

 

Voorlopig programma
Woensdag 21 september
13.00u ontvangst
13.30u presentaties: TEEB – NL door Leon Braat (WUR) TEEB in de stad door Johan van Zoest (initiatiefnemer TEEB in de stad) plenaire discussie
14.15u pauze
14.30u aan het werk met praktijkcases in groepen plenaire terugkoppeling
16.30u afsluiting en borrel

Verdere informatie
De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Marian Hopman van de VVM Sectie Biodiversiteit. Actuele informatie vindt u hier »

Aanmelden
Aanmelden per e-mail naar bureau@vvm.info »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer wordt deze zomer door kenniscentrum Triple E de maatschappelijke en economische baten onderzocht van Park 21.

In Haarlemmermeer bestaat de visie en ambitie om Park 21 aan te leggen. Dit metropolitane park van de eenentwintigste eeuw, waarin de polderlaag, parklaag en leisurelaag continu in ontwikkeling zijn en waarvan het eindbeeld niet bestaat, is van belang voor zowel de bewoners van de Haarlemmermeer als de metropoolregio groot Amsterdam. 

Bron:
Triple E

 

De verhalen over de leegloop van het platteland raken minister Verburg, maar ze is van mening dat investeren in vergroening economische groei opwekt.

Dit schrijft minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een ingezonden brief in dagblad Trouw.

Verburg geeft aan dat we moeten leren leven met de bevolkingsdaling en dat dit grote gevolgen heeft voor de achterblijvers op het platteland. De vraag die zij zich stelt is hoe de leefbaarheid daar kan worden behouden.

Vergroening platteland
Volgens haar liggen er kansen voor verdere vergroening van het platteland. Bewoners moeten zich prettig voelen in deze omgeving, omdat dit belangrijk is voor de gezondheid en welzijn. Zo’n groene omgeving bevordert volgens Verburg de economische groei, aangezien dit een aangenaam vestigingsklimaat biedt voor bedrijven.

Bron:
Trouw

 

Van alle soorten natuur in Nederland is bos het meest populair bij recreanten. Bossen liggen echter ver weg van de meeste steden, en kunnen daardoor minder vaak worden bezocht dan het groen dichtbij huis. De aanplant van parkbossen in en om de stad lijkt een uitstekende manier om te voorzien in de groeiende behoefte van stadsbewoners aan frisse lucht, rust en stilte. Het populaire bos komt hiermee binnen het dagelijks bereik van de stedeling. Met traditionele beplantingsmethoden zoals de blijvers-wijkers methode duurt het echter vaak jaren voordat een parkbos aantrekkelijk wordt voor recreanten. De integrale beplantingsmethode is speciaal ontwikkeld om zo snel mogelijk na de aanleg een volwaardige woon- en recreatieomgeving te creëren.

Meer informatie »