Stij­ging eco­no­mi­sche bete­ke­nis toe­ris­me in het Groe­ne Hart

De eco­no­mi­sche bete­ke­nis van toe­ris­me in het Groe­ne Hart is tus­sen 2005 en 2010 met 11% gegroeid. De werk­ge­le­gen­heid in deze sec­tor nam zelfs toe met 15%. Ook is het totaal aan­tal toe­ris­ti­sche over­nach­tin­gen met 4 % geste­gen tot 1,2 mil­joen over­nach­tin­gen. Hier­bij com­pen­seer­de de gro­te stij­ging bij B & B accom­mo­da­ties de daling bij […]

Nati­o­naal Park Hoge kem­pen ver­te­gen­woor­digt eco­no­mi­sche waar­de

Het Bel­gi­sche Nati­o­naal Park Hoge Kem­pen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en mili­eu zijn meer­waar­de, het is ook een eco­no­misch ren­da­bel ‘pro­duct’. Dat is de con­clu­sie van een inter­na­ti­o­na­le con­fe­ren­tie over de eco­no­mi­sche meer­waar­de van natuur. “In beleids­keu­zes wordt de bij­dra­ge van natuur aan een eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling onder­schat of zelfs ont­kend”, zegt […]

Groe­ne leef­om­ge­ving levert Neder­land meer dan 1 mil­jard eco­no­mi­sche winst

Inves­te­rin­gen in vol­doen­de en goed groen kan in Neder­land lei­den tot een eco­no­mi­sche meer­waar­de die kan oplo­pen tot 1,3 mil­jard euro per jaar. Daar­bij gaat het onder ande­re om eco­no­mi­sche winst dank­zij gezon­de­re inwo­ners, lage­re zorg­kos­ten, hoge­re waar­den van vast­goed en wonin­gen, lage­re ener­gie­kos­ten en een hoge­re arbeids­pro­duc­ti­vi­teit. Dat is een van de con­clu­sies van […]

Bij­een­komst over de eco­no­mi­sche baten van groen

VVM Sec­tie Bio­di­ver­si­teit orga­ni­seert een bij­een­komst naar ’the eco­no­mics of eco­sys­tems and bio­di­ver­si­ty’ (TEEB). Dit is een inter­na­ti­o­na­le stu­die naar de eco­no­mi­sche waar­den van groen en ecosystemen(diensten). Opval­len­de ele­men­ten zijn het ont­wik­ke­len van een prak­tisch reken­in­stru­ment om de baten van groen han­teer­baar te maken en het opzet­ten van een ‘community of prac­ti­ce’. De spre­kers Leon […]

Onder­zoek naar maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche baten van Park 21

In opdracht van de gemeen­te Haar­lem­mer­meer wordt deze zomer door ken­nis­cen­trum Tri­ple E de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche baten onder­zocht van Park 21. In Haar­lem­mer­meer bestaat de visie en ambi­tie om Park 21 aan te leg­gen. Dit metro­po­li­ta­ne park van de een­en­twin­tig­ste eeuw, waar­in de pol­der­laag, park­laag en lei­su­re­laag con­ti­nu in ont­wik­ke­ling zijn en waar­van het […]

Inves­te­ren in groe­ne leef­om­ge­ving lokt eco­no­mi­sche groei uit

De ver­ha­len over de leeg­loop van het plat­te­land raken minis­ter Ver­burg, maar ze is van mening dat inves­te­ren in ver­groe­ning eco­no­mi­sche groei opwekt. Dit schrijft minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit in een inge­zon­den brief in dag­blad Trouw. Ver­burg geeft aan dat we moe­ten leren leven met de bevol­kings­da­ling en dat dit gro­te gevol­gen […]