Stij­ging eco­no­mi­sche bete­ke­nis toe­ris­me in het Groe­ne Hart

De eco­no­mi­sche bete­ke­nis van toe­ris­me in het Groe­ne Hart is tus­sen 2005 en 2010 met 11% gegroeid. De werk­ge­le­gen­heid in deze sec­tor nam zelfs toe met 15%. Ook is het totaal aan­tal toe­ris­ti­sche over­nach­tin­gen met 4 % geste­gen tot 1,2 mil­joen over­nach­tin­gen.

Hier­bij com­pen­seer­de de gro­te stij­ging bij B & B accom­mo­da­ties de daling bij hotel­over­nach­tin­gen. Het ver­blijfs­toe­ris­me in het Groe­ne Hart rea­li­seert cir­ca € 137,6 mil­joen aan beste­din­gen en cir­ca 1.870 FTE werk­ge­le­gen­heid. De beste­din­gen komen met name in de logies­ac­com­mo­da­ties, maar veel­al ook in de hore­ca, detail­han­del en de ver­voers­sec­tor terecht.

Groe­ne Hart merk
Dit blijkt uit een onder­zoek van het eco­no­misch advies­bu­reau voor de vrije­tijd­s­eco­no­mie ZKA uit Bre­da in opdracht van de Stich­ting ‘Groene Hart, klop­pend hart’. Dit samen­wer­kings­ver­band maakt onder­deel uit van het Merk & Mar­ke­ting pro­gram­ma dat de drie Groe­ne Hart pro­vin­cies zijn gestart om van het Groe­ne Hart een sterk merk te maken. Deze cij­fers geven aan dat de aan­pak werkt en een ste­vi­ge impuls geeft aan de eco­no­mi­sche vita­li­teit van het groe­ne gebied in het cen­trum van de Rand­stad.

Down­load hier het onder­zoek »

Bron:
Groe­ne Hart

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.