Inves­te­ren in groe­ne leef­om­ge­ving lokt eco­no­mi­sche groei uit

De ver­ha­len over de leeg­loop van het plat­te­land raken minis­ter Ver­burg, maar ze is van mening dat inves­te­ren in ver­groe­ning eco­no­mi­sche groei opwekt.

Dit schrijft minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit in een inge­zon­den brief in dag­blad Trouw.

Ver­burg geeft aan dat we moe­ten leren leven met de bevol­kings­da­ling en dat dit gro­te gevol­gen heeft voor de ach­ter­blij­vers op het plat­te­land. De vraag die zij zich stelt is hoe de leef­baar­heid daar kan wor­den behou­den.

Ver­groe­ning plat­te­land
Vol­gens haar lig­gen er kan­sen voor ver­de­re ver­groe­ning van het plat­te­land. Bewo­ners moe­ten zich pret­tig voe­len in deze omge­ving, omdat dit belang­rijk is voor de gezond­heid en wel­zijn. Zo’n groe­ne omge­ving bevor­dert vol­gens Ver­burg de eco­no­mi­sche groei, aan­ge­zien dit een aan­ge­naam ves­ti­gings­kli­maat biedt voor bedrij­ven.

Bron:
Trouw