De maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de­ring van beplan­tings­me­tho­den in ste­de­lijk groen

Van alle soor­ten natuur in Neder­land is bos het meest popu­lair bij recre­an­ten. Bos­sen lig­gen ech­ter ver weg van de mees­te ste­den, en kun­nen daar­door min­der vaak wor­den bezocht dan het groen dicht­bij huis. De aan­plant van park­bos­sen in en om de stad lijkt een uit­ste­ken­de manier om te voor­zien in de groei­en­de behoef­te van stads­be­wo­ners aan fris­se lucht, rust en stil­te. Het popu­lai­re bos komt hier­mee bin­nen het dage­lijks bereik van de ste­de­ling. Met tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­den zoals de blij­vers-wij­kers metho­de duurt het ech­ter vaak jaren voor­dat een park­bos aan­trek­ke­lijk wordt voor recre­an­ten. De inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de is spe­ci­aal ont­wik­keld om zo snel moge­lijk na de aan­leg een vol­waar­di­ge woon- en recre­a­tie­om­ge­ving te creëren.

Meer infor­ma­tie »