Bij­een­komst over de eco­no­mi­sche baten van groen

VVM Sec­tie Bio­di­ver­si­teit orga­ni­seert een bij­een­komst naar ’the eco­no­mics of eco­sys­tems and bio­di­ver­si­ty’ (TEEB). Dit is een inter­na­ti­o­na­le stu­die naar de eco­no­mi­sche waar­den van groen en ecosystemen(diensten). Opval­len­de ele­men­ten zijn het ont­wik­ke­len van een prak­tisch reken­in­stru­ment om de baten van groen han­teer­baar te maken en het opzet­ten van een ‘community of prac­ti­ce’.

De spre­kers Leon Braat (WUR) en Johan van Zoest (inti­ti­a­tief­groep TEEB in de stad) nemen u tij­dens de bij­een­komst mee in de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen. Daar­na wordt er in groe­pen aan de slag gegaan met voor­af inge­dien­de cases gericht op groen in rela­tie tot onder meer kli­maat­adap­ta­tie, water­ber­ging, gezond­heid, OZB-opbreng­sten, recre­a­tie en toe­ris­me.

Tot eind augus­tus kunt u cases indie­nen via bureau@vvm.info »

 

 

 

 

Voor­lo­pig pro­gram­ma
Woens­dag 21 sep­tem­ber
13.00u ont­vangst
13.30u pre­sen­ta­ties: TEEB – NL door Leon Braat (WUR) TEEB in de stad door Johan van Zoest (ini­ti­a­tief­ne­mer TEEB in de stad) ple­nai­re dis­cus­sie
14.15u pau­ze
14.30u aan het werk met prak­tijk­ca­ses in groe­pen ple­nai­re terug­kop­pe­ling
16.30u afslui­ting en bor­rel

Ver­de­re infor­ma­tie
De orga­ni­sa­tie van deze bij­een­komst is in han­den van Mari­an Hop­man van de VVM Sec­tie Bio­di­ver­si­teit. Actu­e­le infor­ma­tie vindt u hier »

Aan­mel­den
Aan­mel­den per e‑mail naar bureau@vvm.info »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.