Inwo­ners Sticht­se Vecht den­ken mee over onder­houd open­ba­re ruim­te

Op 7 juni, wordt het IBOR beleids­plan bespro­ken in de raads­com­mis­sie. IBOR staat voor Inte­graal beheer open­ba­re ruim­te. Gemeen­te Sticht­se Vecht sluit op 1 janu­a­ri 2017 nieu­we con­trac­ten af voor een groot deel van het onder­houd aan de open­ba­re ruim­te. Die con­trac­ten gaan bij­voor­beeld over het onder­houd van het groen, straat­meu­bi­lair en rei­ni­ging, maar ook […]

Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel teke­nen Green Deal ste­de­lij­ke natuur

Op dins­dag 24 novem­ber, tij­dens het vake­vent Futu­re Green City in ‘s‑Hertogenbosch, is de Green Deal onder­te­kend voor de rea­li­sa­tie van 1.000 hec­ta­re nieu­we ste­de­lij­ke natuur. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel zet­ten hier­voor hun hand­te­ke­ning, samen met ver­te­gen­woor­di­gers van het minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu, de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten, de […]

Gemeen­te Zwol­le actu­a­li­seert Groen­be­leids­plan

Het Groen­be­leids­plan van de gemeen­te Zwol­le wordt geac­tu­a­li­seerd. Vol­gens het col­le­ge zijn na 15 jaar veel van de voor­ne­mens uit­ge­voerd en is de tijd zoda­nig ver­an­derd dat er een actu­a­li­sa­tie van het beleids­ka­der nodig is. Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders gaat daar­om met ver­schil­len­de par­tij­en in de groe­ne sec­tor aan tafel om de trends […]

Wet­hou­ders lich­ten groe­ne coa­li­tie­plan­nen toe tij­dens Groe­ne Poort

Hoe groen kleu­ren de werkprogramma’s van de nieu­we Col­le­ges van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders? Dat is de vraag die cen­traal stond tij­dens de ‘Groe­ne Poort’ op 30 sep­tem­ber — de half­jaar­lijk­se bij­een­komst in Nieuw­spoort waar poli­ti­ci, weten­schap­pers en het groe­ne bedrijfs­le­ven elkaar tref­fen. Vijf wet­hou­ders gaven tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst inzicht in hun plan­nen. Hun ambi­tie […]

Buurt­be­wo­ners behe­ren open­baar groen

In deze tijd van bezui­ni­gin­gen, ook van loka­le over­he­den, is het open­ba­re groen vaak slacht­of­fer – tot ver­driet van de omwo­nen­den. Een manier om, als het echt niet lukt om de plaat­se­lij­ke poli­tiek te wij­zen op haar ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de groe­ne omge­ving, toch het groen zo goed moge­lijk te onder­hou­den, is ‘adop­tie’ van open­baar groen […]

‘Ste­ni­ge Leid­se­buurt in Haar­lem snakt naar groen’

In het Haar­lems dag­blad van 21 mei j.l. was een inte­res­san­te repor­ta­ge van Arthur de Mijt­te­nae­re te lezen over de Leid­se­buurt in Haar­lem, die vol­gens de schrij­ver lijkt te snak­ken naar een ver­groe­nings­beurt. In het arti­kel komen wijk­raads­le­den Pau­la Gra­pen­daal en Mara van Lim­beek aan het woord. Zij ver­tel­len over hun inspan­nin­gen om hun Leid­se­buurt […]

Beem­ster scha­kelt vrij­wil­li­gers in voor groen­on­der­houd, maar blijft inko­pen bij pro­fes­si­o­nals

De nood­zaak om te bezui­ni­gen op gemeen­te­lij­ke uit­ga­ven treft ook de bud­get­ten voor aan­leg en onder­houd van groen. In hun pogin­gen de effec­ten van die bezui­ni­gin­gen zoveel moge­lijk te beper­ken ver­ken­nen som­mi­ge gemeen­ten de moge­lijk­heid van inzet van vrij­wil­li­gers – bur­ger­par­ti­ci­pa­tie. In de gemeen­te Beem­ster, een van de gro­te pol­ders in Noord-Hol­­land, is een poli­tie­ke […]