Inwoners Stichtse Vecht denken mee over onderhoud openbare ruimte

Op 7 juni, wordt het IBOR beleidsplan besproken in de raadscommissie. IBOR staat voor Integraal beheer openbare ruimte. Gemeente Stichtse Vecht sluit op 1 januari 2017 nieuwe contracten af voor een groot deel van het onderhoud aan de openbare ruimte. Die contracten gaan bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen, straatmeubilair en reiniging, maar ook over het uitvoeren van werkzaamheden aan wegen, bruggen, en viaducten. De uitgangspunten voor de nieuwe contracten zijn nu vastgelegd in het beleidsplan.

Mening van inwoners 

Wethouder Eric Balemans: “Voor het onderhoud van de openbare ruimte, zoals het onderhoud van het gras, de speelvoorzieningen en de wegen in woonwijken, is een beperkt budget beschikbaar. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dat doen wij niet vanachter onze computer, maar in gesprek met de mensen zelf. Zij kennen hun eigen leefomgeving het beste en weten wat zij belangrijk vinden.”  Om inwoners mee te laten denken heeft de gemeente op 23 april jl. straatgesprekken gevoerd en een online enquête uitgezet. Dat leverde ruim 200 reacties op. De resultaten zijn verwerkt in het beleidsplan en zijn richtinggevend voor de aannemers die vanaf 2017 in gesprek gaan met omwonenden. “Ook wanneer de contracten gesloten zijn, is er dus nog volop ruimte voor de bewoners ter plekke om met de aannemer in gesprek te gaan.”, aldus wethouder Eric Balemans.
Resultaten 

Alle kernen zijn vertegenwoordigd onder de respondenten. Veel mensen geven aan tevreden te zijn over de openbare ruimte van Stichtse Vecht. Als kwaliteiten komen vooral het historische karakter en groene karakter van de Vecht naar voren. In negatieve zin wordt vaak de inrichting van een specifieke plek aangehaald, vaak in relatie met verkeersveiligheid. Een groot deel van de respondenten geeft aan zelf actief te willen zijn om hun eigen leefomgeving op te fleuren, op te schonen of het groen daarvan te onderhouden. Ook blijkt dat duurzame maatregelen in het beheer van de openbare ruimte als waardevol gezien worden. Meer bloemenweides/ biodiversiteit, gescheiden inzamelen van afval en natuurlijke manieren (zoals schapen die het gras maaien) om de openbare ruimte te beheren, kunnen rekenen op steun van de inwoners.
De gemeente verwacht met de nieuwe contracten het beheer van de openbare ruimte effectief uit te kunnen laten voeren. Dat wil zij doen met oog voor de betrokkenheid van burgers bij hun woonomgeving, sociale samenhang, duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente als geheel.
Besluitvorming
De commissie bespreekt het beleidsplan op 7 juni, op 5 juli wordt het besproken in de gemeenteraad. Kort daarna zal de aanbesteding op Tendernet gepubliceerd worden. De contracten gaan in op 1 januari 2017.