Inwo­ners Sticht­se Vecht den­ken mee over onder­houd open­ba­re ruim­te

Op 7 juni, wordt het IBOR beleids­plan bespro­ken in de raads­com­mis­sie. IBOR staat voor Inte­graal beheer open­ba­re ruim­te. Gemeen­te Sticht­se Vecht sluit op 1 janu­a­ri 2017 nieu­we con­trac­ten af voor een groot deel van het onder­houd aan de open­ba­re ruim­te. Die con­trac­ten gaan bij­voor­beeld over het onder­houd van het groen, straat­meu­bi­lair en rei­ni­ging, maar ook over het uit­voe­ren van werk­zaam­he­den aan wegen, brug­gen, en via­duc­ten. De uit­gangs­pun­ten voor de nieu­we con­trac­ten zijn nu vast­ge­legd in het beleids­plan.

Mening van inwo­ners 

Wet­hou­der Eric Bale­mans: “Voor het onder­houd van de open­ba­re ruim­te, zoals het onder­houd van het gras, de speel­voor­zie­nin­gen en de wegen in woon­wij­ken, is een beperkt bud­get beschik­baar. Dat bete­kent dat er keu­zes gemaakt moe­ten wor­den. Dat doen wij niet van­ach­ter onze com­pu­ter, maar in gesprek met de men­sen zelf. Zij ken­nen hun eigen leef­om­ge­ving het bes­te en weten wat zij belang­rijk vin­den.”  Om inwo­ners mee te laten den­ken heeft de gemeen­te op 23 april jl. straat­ge­sprek­ken gevoerd en een onli­ne enquê­te uit­ge­zet. Dat lever­de ruim 200 reac­ties op. De resul­ta­ten zijn ver­werkt in het beleids­plan en zijn rich­ting­ge­vend voor de aan­ne­mers die van­af 2017 in gesprek gaan met omwo­nen­den. “Ook wan­neer de con­trac­ten geslo­ten zijn, is er dus nog vol­op ruim­te voor de bewo­ners ter plek­ke om met de aan­ne­mer in gesprek te gaan.”, aldus wet­hou­der Eric Bale­mans.
Resul­ta­ten 

Alle ker­nen zijn ver­te­gen­woor­digd onder de res­pon­den­ten. Veel men­sen geven aan tevre­den te zijn over de open­ba­re ruim­te van Sticht­se Vecht. Als kwa­li­tei­ten komen voor­al het his­to­ri­sche karak­ter en groe­ne karak­ter van de Vecht naar voren. In nega­tie­ve zin wordt vaak de inrich­ting van een spe­ci­fie­ke plek aan­ge­haald, vaak in rela­tie met ver­keers­vei­lig­heid. Een groot deel van de res­pon­den­ten geeft aan zelf actief te wil­len zijn om hun eigen leef­om­ge­ving op te fleu­ren, op te scho­nen of het groen daar­van te onder­hou­den. Ook blijkt dat duur­za­me maat­re­ge­len in het beheer van de open­ba­re ruim­te als waar­de­vol gezien wor­den. Meer bloemenweides/ bio­di­ver­si­teit, geschei­den inza­me­len van afval en natuur­lij­ke manie­ren (zoals scha­pen die het gras maai­en) om de open­ba­re ruim­te te behe­ren, kun­nen reke­nen op steun van de inwo­ners.
De gemeen­te ver­wacht met de nieu­we con­trac­ten het beheer van de open­ba­re ruim­te effec­tief uit te kun­nen laten voe­ren. Dat wil zij doen met oog voor de betrok­ken­heid van bur­gers bij hun woon­om­ge­ving, soci­a­le samen­hang, duur­zaam­heid en de aan­trek­ke­lijk­heid van de gemeen­te als geheel.
Besluit­vor­ming
De com­mis­sie bespreekt het beleids­plan op 7 juni, op 5 juli wordt het bespro­ken in de gemeen­te­raad. Kort daar­na zal de aan­be­ste­ding op Ten­der­net gepu­bli­ceerd wor­den. De con­trac­ten gaan in op 1 janu­a­ri 2017.