Rot­ter­dam zet zich in voor ver­groen­de school­plei­nen

Het Rot­ter­dams col­le­ge zet zich in voor groe­ne school­plei­nen. Dit moet eraan bij­dra­gen dat gezin­nen pret­tig kun­nen wonen in de stad. De inzet is gericht op aan­trek­ke­lij­ke gezins­wo­nin­gen, goe­de scho­len, meer groen in de wijk en scho­ne stra­ten waar kin­de­ren vei­lig bui­ten kun­nen spe­len. Het eer­ste speel- en leer­plein in Rot­ter­dam is inmid­dels geo­pend. Het […]

Spe­len en leren op ver­groend school­plein in Rot­ter­dam

De Fon­tein in Noord heeft pri­meur met speel- en leer­plein voor school en de buurt. Basis­school De Fon­tein in de Hoy­le­de­straat in Noord heeft een groen school­plein gekre­gen. Het oude ste­ni­ge school­plein is ver­bouwd tot een groe­ne oase met vol­op speel- en leer­mo­ge­lijk­he­den voor kin­de­ren. De leer­lin­gen en wet­hou­der Schnei­der (Ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en Inte­gra­tie) heb­ben […]

Doe- en beleef­tuin geo­pend in Ear­ne­wâld

De nieu­we klim- en klau­ter­baan in de Doe- en beleef­tuin van het bezoe­kers­cen­trum Nati­o­naal Park de Alde Fea­nen te Ear­ne­wâld is vrij­dag fees­te­lijk in gebruik geno­men. Dat gebeur­de door kin­de­ren van de Mas­ter Fran­kes­ko­al­le uit Ear­ne­wâld die tij­de­lijk gehuis­vest zijn in het bezoe­kers­cen­trum. Het bezoe­kers­cen­trum van Nati­o­naal Park de Alde Fea­nen te Ear­ne­wâld heeft veel […]

Spe­len tot je groen ziet in Molen­vliet

Het wijk­park Molen­vliet krijgt bin­nen­kort de func­tie van speel­bos. “Het park wordt nau­we­lijks gebruikt en dat is jam­mer”, zegt com­bi­na­tie­func­ti­o­na­ris Ron Ver­meij. Hij gaat samen met zijn nieu­we col­le­ga buurt­sport­coach Jeroen Merk aan de slag met het speel­bos. Merk is uit­ein­de­lijk ver­ant­woor­de­lijk. “Hij wordt het gezicht van het speel­bos”, ver­telt Ver­meij die van­uit Beweeg­team Woer­den […]

Utrecht­se kids kie­zen het leuk­ste natuur­uit­je

De zon straalt, de len­te is in aan­tocht: tijd om naar bui­ten te gaan! Maar wat vin­den kin­de­ren in de Pro­vin­cie Utrecht het leukst om bui­ten te doen? Lam­me­tjes aai­en, in een boom klim­men of toch je eigen groen­te kwe­ken? Groen doet goed en Kidsp­roof gaan op zoek naar de leuk­ste kin­der­ac­ti­vi­tei­ten in de natuur. […]

Natuur­lij­ke bui­ten­speel­plaat­sen

Wat kin­de­ren het liefst doen is lek­ker bui­ten spe­len. De laat­ste jaren heeft het bui­ten­spe­len ech­ter een gro­te con­cur­rent gevon­den in de tablet en de spel­com­pu­ter, met als gevolg dat op steeds jon­ge­re leef­tijd kin­de­ren met over­ge­wicht te kam­pen heb­ben. Het is dus zaak om het bui­ten­spe­len net zo inte­res­sant te maken als een avon­tu­ren­ga­me […]

Avon­tuur­lijk bui­ten­spe­len doe je in de natuur

Vrij­dag 7 sep­tem­ber ging de film ‘Schar­rel­kids – avon­tuur­lijk gamen doe je bui­­ten- in pre­mi­è­re in het Film­huis Den Haag. De film is een ini­ti­a­tief van IVN en Jan­tje Beton en heeft als doel beleids­ma­kers en scho­len te inspi­re­ren ervoor te zor­gen dat alle kin­de­ren dicht­bij huis kun­nen spe­len in de natuur. De film gaat over de […]

Première film Schar­rel­kids en debat over bui­ten­spe­len met expert-panel

Vrij­dag 7 sep­tem­ber gaat de film ‘Schar­rel­kids – avon­tuur­lijk gamen doe je bui­ten’ in pre­mi­è­re in het Film­huis Den Haag, waar­bij ook een debat met een expert-panel plaats­vindt. De film is een ini­ti­a­tief van IVN en Jan­tje Beton en heeft als doel beleids­ma­kers en scho­len te inspi­re­ren ervoor te zor­gen dat alle kin­de­ren dicht­bij huis […]

Bui­ten­spe­len is ook bewe­gen!

Bui­ten­spe­len is een vorm van bewe­gen die bij­na ieder kind aan­spreekt. Het heeft geen voor­ge­pro­gram­meerd of ver­plicht karak­ter zoals sport dat kan heb­ben. Het gebeurt van­uit het kind zelf en is daar­mee de krach­tig­ste moti­va­tie voor bewe­gen. Voor­waar­de is dat de speelom­ge­ving vol­doen­de kwa­li­teit heeft. Een natuur­lij­ke speel­plek of ‘speelnatuur’ scoort goed: er zijn ein­de­lo­ze […]