Spe­len en leren op ver­groend school­plein in Rot­ter­dam

De Fon­tein in Noord heeft pri­meur met speel- en leer­plein voor school en de buurt.
Basis­school De Fon­tein in de Hoy­le­de­straat in Noord heeft een groen school­plein gekre­gen. Het oude ste­ni­ge school­plein is ver­bouwd tot een groe­ne oase met vol­op speel- en leer­mo­ge­lijk­he­den voor kin­de­ren. De leer­lin­gen en wet­hou­der Schnei­der (Ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling en Inte­gra­tie) heb­ben het ver­groen­de school­plein woens­dag 1 juni fees­te­lijk geo­pend.
School­plei­nen ver­groe­nen
In Noord zijn de speel­mo­ge­lijk­he­den voor kin­de­ren beperkt. Net als de ruim­te om nieu­we voor­zie­nin­gen aan te leg­gen. Door school­plei­nen te ver­groe­nen en open te stel­len bui­ten school­tij­den, kan de bestaan­de open­ba­re ruim­te beter wor­den benut. Wet­hou­der Schnei­der: ‘Een groen school­plein is, naast een fij­ne plaats om lek­ker te spe­len en bewe­gen, goed voor het bewust­zijn van de natuur. Het is een extra les­lo­kaal en een extra speel­ruim­te voor de wijk. Ik hoop dat de kin­de­ren er veel gebruik van gaan maken. Ook in de avond en in het week­end’.
Pret­tig wonen voor gezin­nen
Groe­ne school­plei­nen dra­gen bij aan de doel­stel­ling van het Rot­ter­dams col­le­ge dat gezin­nen pret­tig kun­nen wonen in de stad. Hier­voor wordt nauw samen­ge­werkt met bewo­ners, cor­po­ra­ties, inves­teer­ders en onder­ne­mers. De inzet is gericht op aan­trek­ke­lij­ke gezins­wo­nin­gen, goe­de scho­len, meer groen in de wijk en scho­ne stra­ten waar kin­de­ren vei­lig bui­ten kun­nen spe­len.
Later dit jaar zul­len er nog een aan­tal school­plei­nen op de schop wor­den geno­men en ver­groend.
Bron: Rotterdam.nl Foto: Johan­nes Ode