Oproep: Waar wil jij een boom?

Met de actie ‘Boom in je buurt!’ geeft Atlas Natuur­lijk Kapi­taal, een ini­ti­a­tief van het RIVM en Nudg­de, ieder­een in Neder­land de moge­lijk­heid om een voor­stel te doen voor het plan­ten van een boom in zijn of haar leef­om­ge­ving. Deze actie loopt tot 16 janu­a­ri 2016. Door het plan­ten van een boom ver­be­tert de leef­om­ge­ving: bomen […]

De boom van het jaar 2015 is de Mag­no­lia kobus !

‘Een wel­ko­me exoot’, dat was dit jaar het the­ma van de jaar­lijk­se ver­kie­zing van de Boom van het Jaar. De LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men is ini­ti­a­tor en orga­ni­sa­tor van de ver­kie­zing. Het was de eer­ste keer dat de Boom van het Jaar op een nieu­we manier werd geko­zen, name­lijk tij­dens de Boom­kwe­kers­dag op […]

Wet­hou­der Uit­geest plant eer­ste boom in bele­vings­tuin

Bij Woon­zorg­cen­trum Gees­ter­heem zijn vori­ge week de eer­ste twee bomen geplant voor een ‘belevingstuin’, bestemd voor de oude­ren van Gees­ter­heem. In de komen­de peri­o­de wor­den nog meer bomen en hees­ters geplant en gaan de bol­len de grond in. Komend voor­jaar vindt de officiële ope­ning plaats.                       […]

Boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd op Flo­ri­a­de

Na afloop van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op de Flo­ri­a­de is gis­te­ren het boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd. Uit han­den van Pie­ter Schalk, voor­zit­ter van de bege­lei­dings­com­mis­sie van het gebruiks­waar­de onder­zoek laan­bo­men ont­ving Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, het eer­ste exem­plaar. In het onder­zoeks­pro­ject ‘Gebruiks­waar­de­on­der­zoek […]

Basis­school Oss plant boom in kader van ‘Bomen voor School’

Basis­school Het Baken in Oss ont­vangt de eer­ste boom van het pro­ject ‘Bomen voor School’. Wet­hou­der Hoek­sema plant de eer­ste boom samen met tien leer­lin­gen op don­der­dag 12 april. Door dit pro­ject krij­gen tien basis­scho­len een extra boom op hun school­plein. Scho­len met wei­nig groen op hun school­plein doen mee met dit pro­ject. Het plan­ten […]

The­ma Dag van het Park in Vlaan­de­ren is ‘juis­te boom op de juis­te plaats’

Op zon­dag 27 mei 2012 wordt in Vlaan­de­ren de ‘Dag van het Park’ geor­ga­ni­seerd. Dan staat het groen op die dag in ste­den en gemeen­ten op de eer­ste plaats. The­ma dit jaar is ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ met tal van aan­trek­ke­lij­ke en boei­en­de cross-medi­a­le boom­ver­ha­len. Op de Dag van het Park wordt […]

Wet­hou­der Til­burg plant boom in kader van ‘Bomen voor Scho­len’

Het nieu­we school­plein van Basis­school De Cocon in Til­burg wordt van­daag geo­pend door wet­hou­der Marie­ke Moor­man. Om dat te vie­ren, plant de wet­hou­der tij­dens de ope­ning samen met de kin­de­ren van de school ook met­een een boom.Het plan­ten van de boom bij De Cocon is met­een de start van de uit­voe­ring van het pro­ject ’Bomen […]

Eer­ste boom van ‘Groen dorp Haren’ geplant

Wet­hou­der Rei­na de Bruijn plant­te gis­te­ren op het school­plein van basis­school St. Lam­ber­tus in Haren de eer­ste boom van ‘Groen dorp Haren’. Ze doet dit samen met de kin­de­ren van die school. Zodra de boom staat, plan­ten de kin­de­ren de rest van de och­tend ver­schil­len­de bomen in Haren. Met als doel de kwa­li­teit van de […]

520 kin­de­ren krij­gen boom in geboor­te­bos in Bel­gi­sche Lier

Ruim 1200 men­sen heb­ben afge­lo­pen zater­dag gehol­pen bij het plan­ten van het eer­ste geboor­te­bos in het Bel­gi­sche Lier. Er zijn 520 bomen geplant door ouders met kin­de­ren, de ande­re zijn bij­ge­plant door Natuur­punt. Bur­ge­mees­ter Mar­leen Van­der­poor­ten en sche­pen van Duur­zaam Beleid Els Van Weert, plant­te elk een boom. Daar­na ont­hul­de ze een bord waar­op de […]

Wet­hou­der Aals­meer plant laat­ste boom voor de her­in­rich­ting Van Cleeff­ka­de

Wet­hou­der Ulla Eurich heeft onlangs offi­ci­eel de ver­nieuw­de Van Cleeff­ka­de in Aals­meer geo­pend door de laat­ste boom te plan­ten. Eurich: “De ver­nieuw­de Van Cleeff­ka­de is met al die bloe­men en plan­ten een vei­li­ge en fleu­ri­ge entree waar ‘Bloemendorp Aals­meer’ weer trots op kan zijn”. De werk­zaam­he­den voor de her­in­rich­ting van de Van Cleeff­ka­de zijn met […]