De boom van het jaar 2015 is de Mag­no­lia kobus !

‘Een wel­ko­me exoot’, dat was dit jaar het the­ma van de jaar­lijk­se ver­kie­zing van de Boom van het Jaar. De LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men is ini­ti­a­tor en orga­ni­sa­tor van de ver­kie­zing. Het was de eer­ste keer dat de Boom van het Jaar op een nieu­we manier werd geko­zen, name­lijk tij­dens de Boom­kwe­kers­dag op 15 janu­a­ri. De aan­we­zi­ge kwe­kers kon­den kie­zen uit drie – door de vak­kun­di­ge jury van o.a. den­dro­lo­gen, boom­kwe­kers en hove­niers gese­lec­teer­de — exo­ten, te weten: Liri­o­den­dron tuli­pi­fe­ra, Mag­no­lia kobus en Ostrya car­pini­fo­lia. De kan­di­daat-exo­ten moesten aan een aan­tal extra eisen vol­doen. Zo moesten ze onder­houds­vrien­de­lijk zijn, gezond groei­en en Euro­pees toe­pas­baar zijn in ver­band met export­mo­ge­lijk­he­den naar het bui­ten­land.
De popu­lair­ste van het drie­tal bleek de oor­spron­ke­lijk uit Azië afkom­sti­ge Mag­no­lia kobus. Deze boom mag gedu­ren­de 2015 de titel ‘Boom van het Jaar’ dra­gen.
Ander kli­maat ver­eist ande­re bomen
Jan van Leeu­wen, voor­zit­ter van de LTO Cul­tuur­groep Laan‑, Bos- en Park­bo­men, is enthou­si­ast over de keu­ze voor de Mag­no­lia kobus: ‘Dit is per defi­ni­tie een boom die het goed doet onder ver­schil­len­de omstan­dig­he­den. Het maakt Mag­no­lia kobus uiter­ma­te goed toe­pas­baar in het open­baar groen. Daar­bij is de boom tij­dens zijn bloei­pe­ri­o­de (maart/april) met zijn hel­wit­te bloe­men wer­ke­lijk een lust voor het oog!’
Van Leeu­wen ver­telt dat de keu­ze voor het the­ma ‘exo­ten’ gezien moet wor­den in een bre­de­re ont­wik­ke­ling. ‘Ons kli­maat, en daar­mee de wereld om ons heen, is aan het ver­an­de­ren. Dat vraagt om een ander type beplan­ting, een ander type bomen. De Mag­no­lia kobus past pri­ma in dit ver­haal.’
‘Val­se Tul­pen­boom’
De leek zal bij het bekij­ken van een foto van de Mag­no­lia kobus ver­rast uit­roe­pen: ‘Oh, je bedoelt de tul­pen­boom!’, maar die gedach­te berust vol­gens Van Leeu­wen op een mis­ver­stand. ‘De Mag­no­lia kobus wordt vaak onte­recht uit­ge­maakt voor Tul­pen­boom, ter­wijl zijn eigen­lij­ke bij­naam ‘Bever­boom’ is. Er bestaat daar­en­te­gen wél een Tul­pen­boom, de Liri­o­den­dron tuli­pi­fe­rum en dat was – vast niet toe­val­lig — één van de ande­re twee kan­di­da­ten. Deze boom wordt zo genoemd, omdat zijn bloe­men – meer nog dan die van de Mag­no­lia- lij­ken op bloei­en­de tul­pen.’