Oproep: Waar wil jij een boom?

Met de actie ‘Boom in je buurt!’ geeft Atlas Natuur­lijk Kapi­taal, een ini­ti­a­tief van het RIVM en Nudg­de, ieder­een in Neder­land de moge­lijk­heid om een voor­stel te doen voor het plan­ten van een boom in zijn of haar leef­om­ge­ving. Deze actie loopt tot 16 janu­a­ri 2016. Door het plan­ten van een boom ver­be­tert de leef­om­ge­ving: bomen beper­ken bodem­ero­sie en water­over­last, leg­gen fijn­stof en CO2 vast en bren­gen aan­trek­ke­lijk groen en ver­koe­ling. Bur­gers kun­nen mee­doen met de actie door op een kaart op de web­si­te Atlas Natuur­lijk Kapi­taal aan te geven waar zij graag een boom wil­len laten plan­ten. Ver­vol­gens zul­len mede­wer­kers van Nud­ge met de gemeen­ten bekij­ken of de boom geplaatst kan wor­den.

Bur­gers ken­nen hun omge­ving en weten bij­voor­beeld waar pas bomen gekapt zijn en waar een braak­lig­gend veld­je is of een groen plek­je dat nog wel een boom kan gebrui­ken.

Atlas Natuur­lijk Kapi­taal

De Atlas Natuur­lijk Kapi­taal (ANK) helpt over­he­den, bedrij­ven en bur­gers om het natuur­lij­ke kapi­taal in Neder­land beter te behe­ren en te benut­ten. De maat­schap­pij draait voor een belang­rijk deel op natuur­lijk kapi­taal. Zo pro­du­ceert de bodem ons voed­sel, leve­ren zon en wind ener­gie en halen we drink­wa­ter uit de onder­grond. Er is een wereld te win­nen in de manier waar­op we ons natuur­lijk kapi­taal behe­ren en benut­ten. De bomen­plantac­tie draagt hier sym­bo­lisch aan bij.
De Atlas Natuur­lijk Kapi­taal is onder­deel van het uit­voe­rings­pro­gram­ma ‘Van Afval Naar Grond­stof’ van het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu én van de Neder­land­se uit­wer­king van de Euro­pe­se bio­di­ver­si­teits­stra­te­gie.
 
Bron: RIVM