Cen­trum Hoofd­dorp groen en frui­tig

Zo’n 100 oude fruit­bo­men zijn afge­lo­pen week geplaatst in het cen­trum van Hoofd­dorp. Deze ver­groe­ning is geor­ga­ni­seerd door de onder­ne­mers van Hoofd­dorp Win­kel­stad, en onder­deel van de plan­nen om van het win­kel­cen­trum een land­huis in de pol­der te maken. Vlak voor de zomer van vorig jaar, tij­dens het Groe­ne Loper Fes­ti­val, is de eer­ste fase […]

Meer bomen voor groe­ne­re school­plei­nen

De pro­vin­cie Over­ijs­sel begon van­daag op de nati­o­na­le Boom­feest­dag de cam­pag­ne “Bomen voor groe­ne­re school­plei­nen”. Met deze cam­pag­ne wor­den dit jaar op of in de omge­ving van school­plei­nen van basis­scho­len in Over­ijs­sel 500 laan­bo­men geplant. Het doel is om de schoolom­ge­ving van kin­de­ren groe­ner te maken. De cam­pag­ne, die wordt geco­ör­di­neerd door Natuur en Mili­eu […]

Ver­ti­ca­le bos­sen ver­schij­nen in Amster­dam, Arn­hem en Rot­ter­dam

Op Boom­feest­dag woens­dag a.s. 16 maart gaan school kin­de­ren in Amster­dam, Arn­hem en Rot­ter­dam bomen in bak­ken plan­ten en deze ver­de­len op de bal­kons van flats om zo ver­ti­ca­le bos­sen te bou­wen. Voor iede­re boom op het bal­kon wordt er ook min­stens 1 in een ont­wik­ke­lings­land geplant om land­schap te res­tau­re­ren. Tege­lijk met de kin­de­ren […]

1.000 bomen erbij tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag

Woens­dag 16 maart wordt op ver­schil­len­de plek­ken in Arn­hem aan­dacht geschon­ken aan Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Wet­hou­der Ine van Burg­ste­den zal op ver­schil­len­de plek­ken in de stad samen met kin­de­ren en inwo­ners bomen plan­ten. Om 9.30 uur gaan 65 kin­de­ren van scho­len uit Driel en Schuyt­graaf bomen plan­ten ter hoog­te van De Gro­te Molen­straat 150. Dat doen […]

D66-Kamer­lid Fat­ma Koser Kaya plant 50 bomen op Goud­As­falt ter­rein

Gou­da – D66 en Goud­As­falt grij­pen de Nati­o­na­le Boom­feest­dag van woens­dag 16 maart aan om 50 bomen te plaat­sen op het ter­rein van bur­ger­ini­ti­a­tief Goud­as­falt. D66 schenkt de 50 bomen aan het bur­ger­ini­ti­a­tief in het kader van het 50-jarig jubi­le­um van de par­tij. De Goud­se D66-frac­­tie­­voor­z­t­­ter Thier­ry van Vugt: “We gaan met Twee­de Kamer­lid Fat­ma […]

Bewo­ners Amers­foort bren­gen bomen terug in de wijk

Op woens­dag 16 maart plan­ten leer­lin­gen van de basis­scho­len in Nieuw­land, bomen op de geluids­wal langs de A1. Dat is bij­zon­der, want het ini­ti­a­tief komt van bewo­ners, het buurt­ini­ti­a­tief Nieuw­land. Die heb­ben de han­den uit de mou­wen gesto­ken en een plan ont­wik­keld om een groe­ne buf­fer te vor­men tegen fijn­stof en geluids­over­last afkom­stig van de […]

Oproep: Waar wil jij een boom?

Met de actie ‘Boom in je buurt!’ geeft Atlas Natuur­lijk Kapi­taal, een ini­ti­a­tief van het RIVM en Nudg­de, ieder­een in Neder­land de moge­lijk­heid om een voor­stel te doen voor het plan­ten van een boom in zijn of haar leef­om­ge­ving. Deze actie loopt tot 16 janu­a­ri 2016. Door het plan­ten van een boom ver­be­tert de leef­om­ge­ving: bomen […]