De ste­de­lij­ke omge­ving bebos­sen met een Tiny Forest

Het eer­ste Tiny Forest van Euro­pa werd door de ini­ti­a­tief­ne­mer Daan Blei­chrodt van IVN, het Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en Duur­zaam­heid, 2015 in Neder­land gepland. De grond­leg­ger van het Tiny Forest, een klein dicht­be­groeid bos, is de Indi­a­se inge­ni­eur Shub­hen­du Shar­ma. Hij was geïn­spi­reerd door de Miya­wa­ki metho­de van bota­ni­cus Aki­ra Miya­wa­ki.  Een Tiny Forest is […]

Lei­den sluit zich aan bij De Groe­ne Stad Char­ta! Terug­blik op 15 maart het GOED-event in Lei­den.

Paul Dirk­se, Wet­hou­der Onder­wijs Sport & Duur­zaam­heid en Mar­cel Belt, pro­gram­ma­ma­na­ger Duur­zaam­heid van de gemeen­te Lei­den, Jeroen Haan van het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, Hil­de Blank, kwartiermaker/stadsstedenbouwer Lei­den en de vijf-prak­­tijk­­ca­­se­hou­­ders open­den op don­der­dag 15 maart 2018 het GOED-event in de Leid­se Stads­ge­hoor­zaal. Aan het eind van het GOED-event onder­te­ken­de de wet­hou­der Dirk­se de Groe­ne Char­ta […]

Regen­be­sten­dig wonen. Dro­ge voe­ten in de wijk van 2030? Dat vraagt om slim samen­wer­ken!

Wereld­wijd is het gemid­deld 0,9 gra­den Cel­si­us war­mer dan in 1900. Op som­mi­ge plek­ken is de tem­pe­ra­tuur­stij­ging nog veel gro­ter, in de pool­ge­bie­den zelfs vier­maal zo groot (bron: Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit). We wil­len alle­maal daar iets aan doen, maar het sys­teem is daar vaak nog niet klaar voor. Door de vele pro­ce­du­res, regels en afde­lin­gen waar […]

Pret­ti­ge Plek­ken – Hand­boek mens & open­ba­re ruim­te

Hoe maak je een suc­ces­vol­le open­ba­re ruim­te? Rose­ma­rie Maas en Kyra Kui­tert geven in het Hand­boek Pret­ti­ge Plek­ken, voor­al bestemd voor bestuur­ders en amb­te­na­ren, ant­woord op deze vraag. Zij schre­ven dit boek, omdat ze had­den gemerkt dat er te wei­nig con­cre­te infor­ma­tie beschik­baar was over de rela­tie tus­sen het gebruik en inrich­ting van de open­ba­re […]

Bra­bant­se school­plei­nen kleu­ren groen

Stoep­te­gels eruit; gras, bomen, strui­ken, bloe­men en groen­ten erin: de pro­vin­cie, de 4 Bra­bant­se water­schap­pen, het Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds en het inter­be­stuur­lijk pro­gram­ma Jong Leren Eten heb­ben de krach­ten gebun­deld voor dit doel. Zij wil­len zo veel moge­lijk Bra­bant­se scho­len en gemeen­ten enthou­si­ast krij­gen voor dit idee. Groe­ne ‘school­plei­nen van de toe­komst’ heb­ben ver­schil­len­de voor­de­len: […]

Gezond­heids­raad: Meer Groen in en om de stad

Recre­a­tie in het groen is belang­rijk voor de volks­ge­zond­heid in Neder­land. De afge­lo­pen decen­nia is de aan­leg van ‘gezond groen’ ach­ter­ge­ble­ven bij de groei en ver­an­der­de samen­stel­ling van de ste­de­lij­ke bevol­king. De Gezond­heids­raad advi­seert in en om ste­den meer groen voor recre­a­tie aan te leg­gen. De Omge­vings­wet biedt gemeen­ten de gele­gen­heid om dit groen in […]

Wet­hou­der opent ´bloem­bol­len plant dag´ Enk­hui­zen

Wet­hou­der Ger­rit Wijn­ne plant­te samen met leer­lin­gen uit Enk­hui­zen bloem­bol­len in de kleu­ren van de vlag van Enk­hui­zen. Dit was het start­sein van de ‘bloem­bol­len plant dag’ voor de 150 kin­de­ren. Samen plant­ten ze daar­na, uit naam van Bulbs4Kids, 6 bloem­bol­len tapij­ten van dui­zen­den bloem­bol­len in het Wil­hel­mi­na­plant­soen. Edu­ca­tie natuur Hon­derd­vijf­tig kin­de­ren van 6 ver­schil­len­de basis­scho­len uit Enk­hui­zen gin­gen op bloem­bol­len avon­tuur. Het […]