The­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king

  Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegen­ge­stel­den. Maar dat beeld is aan het ver­an­de­ren. Stap voor stap vin­den we een weg om ver­ste­de­lij­king en ver­groe­ning met elkaar te ver­bin­den. Het besef van het belang van groen groeit snel. We rea­li­se­ren ons steeds meer dat we dat moe­ten ver­an­ke­ren in beleid. Het werk […]

Zelfs foto’s van plan­ten heb­ben rust­ge­vend effect op werk­ne­mers

Ver­schil­len­de stu­dies heb­ben al aan­ge­toond dat plan­ten op kan­toor een posi­tief effect heb­ben op de stem­ming, het zelf­ver­trou­wen en stress van werk­ne­mers. Veel werk­ne­mers heb­ben daar­om een plant of bloem(en) op kan­toor staan om zich geluk­ki­ger te voe­len. Een nieu­we stu­die toont nu ech­ter aan dat zelfs enkel de aan­we­zig­heid van een afbeel­ding van een […]

Den Bosch en Nij­me­gen in fina­le Groe­ne Stad

Den Bosch en Nij­me­gen zijn door­ge­dron­gen tot de fina­le van de strijd om de titel Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa 2018. De twee Neder­land­se ste­den heb­ben alleen nog het Zweed­se Umeå als rivaal, liet de Euro­pe­se Com­mis­sie dins­dag weten. De prijs wordt sinds 2010 uit­ge­reikt en is bedoeld voor ste­den die het mili­eu op een uit­mun­ten­de […]

De Groe­ne Stad op Wereld­con­fe­ren­tie Van­cou­ver 14–18 maart

Ste­de­lij­ke ver­groe­ning is het the­ma van een wereld­con­fe­ren­tie van ver­te­gen­woor­di­gers van het groe­ne bedrijfs­le­ven die van 14 t/m 18 maart 2016 wordt gehou­den in Van­cou­ver aan de Cana­de­se west­kust. Namens Neder­land komt Egbert Roozen aan het woord, bestuurs­lid van De Groe­ne Stad en  direc­teur van bran­che­or­ga­ni­sa­tie VHG, waar­in de Neder­land­se hove­niers zijn ver­e­nigd. De con­fe­ren­tie […]

Neder­land valt in de prij­zen tij­dens 34ste edi­tie IPM Essen

Van 26 tot en met 29 janu­a­ri vond de 34ste edi­tie van IPM plaats. Bedrij­ven uit aller­lei lan­den kon­den tij­dens deze plan­ten­beurs hun bes­te sor­ti­men­ten ten toon stel­len. De beurs werd dit jaar door nog meer men­sen bezocht dan voor­gaan­de jaren en tel­de 57.200 bezoe­kers. Dit jaar waren er 1.585 stand­hou­ders aan­we­zig afkom­stig uit 48 ver­schil­len­de lan­den.  […]

Infor­ma­tie over ‘vita­mi­ne G’ gebun­deld

In het Wage­nin­gen UR-dos­­sier Effect van natuur op gezond­heid, is veel infor­ma­tie over ‘vita­mi­ne G’, ofwel ‘vita­mi­ne groen’, gebun­deld. Denk aan rap­por­ten, advie­zen en essays van genoemd insti­tuut. Naast rap­por­ten en publi­ca­ties van Wage­nin­gen UR (WUR), staan in het dos­sier Effect van natuur op gezond­heid vele links naar exter­ne publi­ca­ties. Bespa­ren op zorg­kos­ten Naast de […]

Laan­bo­men­con­gres pleit voor keten­aan­pak bij ver­be­te­ring open­baar groen

Samen­wer­king en ken­nis­uit­wis­se­ling tus­sen alle par­tij­en betrok­ken bij het open­baar groen – van boom­kwe­ker tot eind­af­ne­mer – is een must om te komen tot kwa­li­teits­ver­be­te­ring van het groen in de open­ba­re ruim­te. Zo luid­de de cen­tra­le bood­schap van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’, samen­ge­vat door dag­voor­zit­ter Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging […]