Neder­land valt in de prij­zen tij­dens 34ste edi­tie IPM Essen

Van 26 tot en met 29 janu­a­ri vond de 34ste edi­tie van IPM plaats. Bedrij­ven uit aller­lei lan­den kon­den tij­dens deze plan­ten­beurs hun bes­te sor­ti­men­ten ten toon stel­len. De beurs werd dit jaar door nog meer men­sen bezocht dan voor­gaan­de jaren en tel­de 57.200 bezoe­kers. Dit jaar waren er 1.585 stand­hou­ders aan­we­zig afkom­stig uit 48 ver­schil­len­de lan­den. 
Neder­land valt in de prij­zen 
Tij­dens de fina­le van de AIPH Inter­na­ti­o­nal Gro­wer of the Year Awards 2016, kreeg Flo­ren­sis van de jury de ‘Gold’ onder­schei­ding in de cate­go­rie ‘Young Plants’ toe­ge­kend. Als win­naar van de cate­go­rie ‘Young Plants’ werd Flo­ren­sis samen met Costa Farms (win­naar ‘Finis­hed Plants & Trees’) en Arca­dia Chry­san­ten (win­naar ‘Cut Flo­wers’) beoor­deeld voor de over­all ­ en meest pres­ti­gi­eu­ze onder­schei­ding, de fel­be­geer­de ‘Gold Rose’, die wordt uit­ge­reikt aan de wereld­wij­de AIPH Inter­na­ti­o­nal Gro­wer of the Year. Direc­teur Leo Hoog­en­doorn uit Wer­ken­dam: “Flo­ren­sis is trots en blij met haar mon­di­a­le ‘Gold’ toe­ken­ning in de cate­go­rie ‘Young Plants’. Graag bedan­ken we ieder­een voor de mooie reac­ties die we sinds onze nomi­na­tie in ont­vangst heb­ben mogen nemen”.
Show Your Colours Award IPM 2016
De Show Your Colours Award IPM 2016 werd dit jaar gewon­nen door de Hydran­gea macrop­hyl­la hybri­de (Hoch­zeits-Hor­ten­sie) van Hel­mers Baum­schu­len GmbH. De geno­mi­neer­de plan­ten en con­cep­ten ston­den op twee ver­schil­len­de plek­ken ten­toon­ge­steld. Op bei­de plaat­sen kon­den de bezoe­kers tot en met don­der­dag­och­tend door mid­del van spe­ci­a­le munt­jes hun favo­rie­te plant/concept belo­nen. Daar­naast kon er onli­ne wor­den gestemd via de web­si­tes van IPM Essen en BIZZ Com­mu­ni­ca­ti­ons. Op don­der­dag­mid­dag beoor­deel­de een vak­ju­ry bestaan­de uit: Oli­ver P. Kuhrt (Mes­se Essen, Jury­voor­zit­ter), Syt­se Berends (Blunt Communicatieadvies/Peak Retail), Michel Ver­beek (Roy­al Flo­ra­Hol­land), Wer­ner Oschek (vak­jour­na­list diver­se Duit­se vak­bla­den), Susan­ne Blom en Des­si Malok­ov de inzen­din­gen.
Bron: Tuin­bouw­Com­mu­ni­ca­tie