Groen in de stad is eco­no­mie

“Inves­te­ren in groen loont,” is de stel­li­ge over­tui­ging van Rem­co Daal­der, stad­s­eco­loog van Amster­dam. Onder­zoek toont aan hoe belang­rijk groen is voor het ves­ti­gings­kli­maat in de stad. Zowel voor bur­gers als bedrij­ven: groen in de buurt is aan­trek­ke­lijk. Maar dan moet het wel aan­trek­ke­lijk groen zijn. Daal­der: “We doen voort­du­rend onder­zoek naar wat men­sen graag wil­len. De aan­we­zig­heid van die­ren blijkt een belang­rij­ke suc­ces­fac­tor. Eek­hoorns, konij­nen, rug­streep­pad­den, sala­man­ders, gier­zwa­lu­wen: bij beplan­ting en water­aan­leg moet je direct naden­ken over de fau­na om groen aan­trek­ke­lijk te maken voor de men­sen­soort.”
Dit schrijft Marie­ke van der Werf op de web­si­te CDA Amster­dam. Van der Werf is Twee­de Kamer­lid voor het CDA met onder ande­re Duur­zaam­heid in haar por­te­feuil­le.
De waar­de­ring van de Amster­dam­mer voor natuur is enorm toe­ge­no­men de afge­lo­pen tien jaar. Het bezoek aan natuur­ge­bie­den in en om de stad is in die peri­o­de ver­dub­beld en Amster­dam scoort hoog als ves­ti­gings­plaats voor bedrij­ven en expats. “Groen in de stad werpt dus eco­no­mi­sche vruch­ten af.”
Stads­land­bouw
Daal­der onder­schrijft direct de stel­ling dat de stad een duur­zaam­heids­ma­chi­ne kan zijn. Ste­den zijn de snelst­groei­en­de eco­sys­te­men ter wereld. Daar moet de slag gewon­nen wor­den: “Daar­bij moe­ten we kij­ken naar ener­gie­sys­te­men, afval­ver­wer­king, mobi­li­teit, maar ook naar natuur. Stads­land­bouw is daar ook onder­deel van. Als er stuk­jes braak lig­gen, wat we nu in de nieuw­bouw­wij­ken zien als gevolg van bouw­stops, gaan bewo­ners er al snel eigen groen­te op ver­bou­wen.”
Ook groot­scha­lig biedt stads­land­bouw per­spec­tief. De stad­s­eco­loog geeft het voor­beeld van land­bouw in leeg­staan­de kan­to­ren: “Dat is een mooie proef­tuin voor ver­ti­ca­le land­bouw, die een essen­tie­le bij­dra­ge kan leve­ren aan de wereld­wij­de voed­sel­voor­zie­ning.” Mocht Amster­dam in 2022 de Flo­ri­a­de ‘krij­gen’, dan zal stads­land­bouw daar zeker onder­deel van zijn!
Grach­ten
Daal­der is zeer te spre­ken over de kwa­li­teit van het grach­ten­wa­ter in Amster­dam. Je zou in prin­ci­pe over­al kun­nen zwem­men. Alleen in de buurt van woon­bo­ten die niet zijn aan­ge­slo­ten op het riool is het af te raden. Als ik de rivier­kreef­tjes noem, fronst hij: “Echt een gro­te plaag. Het gaat om de Ame­ri­kaan­se rode rivier­kreeft die hier geko­men is in het bal­last­wa­ter van scheep­wa­ter en via dier­win­kels. Zo’n ‘exoot’ heeft hier geen natuur­lij­ke vij­and en kan zich naar har­te­lust ver­me­nig­vul­di­gen. Dat is de afge­lo­pen jaren gebeurd, met als gevolg dat de grach­ten er vol mee zit­ten. Ze eten de plan­ten op, waar­door het zuur­stof­ge­hal­te sterk afneemt. Het water wordt troe­bel en ande­re die­ren leg­gen het lood­je.” Wat te doen? Opvis­sen en eten? Pri­ma, maar niet vol­doen­de. Hard­nek­kig en las­tig pro­bleem, meent de eco­loog.
In het zomer­re­ces houdt Marie­ke van der Werf aan­tal gesprek­ken met men­sen die bij­dra­gen aan de duur­zaam­heid van Amster­dam. Van der Werf is Twee­de Kamer­lid voor het CDA met onder ande­re Duur­zaam­heid in haar por­te­feuil­le. Meer info »
Bron:
CDA Amster­dam