Nieu­we Green Deals winst voor eco­no­mie en natuur

Bedrijfs­le­ven en natuur­or­ga­ni­sa­ties heb­ben 11 Green Deals onder­te­kend met minis­ter Ver­ha­gen van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie (EL&I) en staats­se­cre­ta­ris Ats­ma van Infra­struc­tuur en Mili­eu (I&M) die bij­dra­gen aan het stop­pen van ver­der ver­lies van natuur.
De Green Deals zijn een uit­wer­king van het advies van de Tas­kfor­ce Bio­di­ver­si­teit en Natuur­lij­ke Hulp­bron­nen, dat dins­dag 13 decem­ber in Den Haag aan bei­de bewinds­lie­den werd aan­ge­bo­den. “Deze deals zijn winst voor eco­no­mie en natuur,” aldus minis­ter Ver­ha­gen.
Duur­zaam­heid
De bedrij­ven en natuur­or­ga­ni­sa­ties heb­ben bij­voor­beeld afge­spro­ken dat er vijf pro­jec­ten komen voor ‘tijdelijke natuur’ op braak­lig­gen­de bouw­ter­rei­nen.
Daar­naast wordt gewerkt aan de duur­za­me inzet van bio­mas­sa en het samen­gaan van voed­sel­pro­duc­tie met inves­te­rin­gen in natuur.
 

Con­cur­ren­tie­kracht ver­ster­ken
Bedrij­ven die inves­te­ren in duur­zaam­heid kun­nen daar­mee hun con­cur­ren­tie­kracht ver­ster­ken. De over­heid kan op haar beurt de groe­ne groei ver­snel­len en ver­ster­ken door belem­me­rin­gen in wet- en regel­ge­ving weg te nemen, samen­wer­king te bevor­de­ren of onder­zoeks­mid­de­len in te zet­ten.
Met deze 11 nieu­we Green Deals komt het totaal dit jaar op 75 ini­ti­a­tie­ven voor groe­ne groei. Van­af 15 decem­ber kun­nen er weer nieu­we Green Deals wor­den aan­ge­meld. Minis­ter Ver­ha­gen wil in 2012 de hon­derd­ste Green Deal afslui­ten.

Meer infor­ma­tie

Bron:
Minis­te­rie EL&I