Plan­ten in de col­le­ge­zaal

Stu­den­ten ont­hou­den meer van een col­le­ge wan­neer er natuur­lij­ke aspec­ten in de col­le­ge­zaal aan­we­zig zijn.

School­tui­nen voor meer bewe­ging

Op acht basis­scho­len in New York resul­teer­de de inte­gra­tie van school­tui­nen in het les­pro­gram­ma in toe­na­me van licha­me­lij­ke acti­vi­teit en ver­min­de­ring van zit­tend gedrag.

Res­pect voor het groe­ne school­plein

Een ‘groen’ school­plein heeft min­der last van ver­nie­ling: “Daar­naast laten de kin­de­ren de plant­jes niet alleen in de grond, maar zijn ze ook voor­zich­tig dat ze niet op de plant­jes gaan staan, en ze laten de plant­jes met rust”, zo ver­telt de onder­wij­ze­res.

School­pres­ta­ties met plan­ten

In een prak­tijk­test in acht basis­school­klas­sen ver­be­ter­den de school­pres­ta­ties met 20% wan­neer plan­ten in de klas geplaatst wer­den.

Bui­ten­groen inzet­ten als the­ra­pie voor pati­ën­ten

Bui­ten­groen inzet­ten als the­ra­pie voor pati­ën­ten “Als men­sen met al hun zin­tui­gen in aan­ra­king komen met natuur, dan doet dat wat met hun gezond­heid. Een groe­ne omge­ving kan zelfs wor­den inge­zet in de behan­de­ling of the­ra­pie van pati­ën­ten, zodat ze beter kun­nen omgaan met hun ziek­te.” Prof. dr. Agnes van den Berg ziet kan­sen voor […]

‘Natuur­in­clu­sief bou­wen is voor ons van­zelf­spre­kend…’

De Groe­ne Stad inter­view­de Jan-Wil­lem Burg­mans, team­lei­der Land­schap en Eco­lo­gie bij Heij­mans. Een saaie vraag om mee te begin­nen: wat is uw ver­ant­woor­de­lijk­heid? Mijn team richt zich op het ‘groe­ne domein’ in ver­schil­len­de fasen van een pro­ject: ont­werp – bouw – onder­houd. Dat bete­kent dat we ons met een sca­la van onder­wer­pen bezig­hou­den: natuur­wet­ge­ving, het […]

Zak­boek voor de bij­en­tuin

Hel­der boek om een tuin, bal­kon en zelfs je buurt bij-vrien­­de­­lijk te maken van Bart Van­de­poe­le, Bru­no Remaut en Marc Ver­ach­tert — Draag je steen­tje bij aan het mili­eu en maak van je tuin een bij­vrien­de­lij­ke plek — Maak ken­nis met de belang­rijk­ste bij­en­soor­ten en de mooi­ste plan­ten en strui­ken die van je tuin een […]

Jean­net­te Schreurs: Een kli­maat­be­sten­di­ge Stad zon­der groen? Ondenk­baar!

Jean­net­te Schreurs – werk­zaam als land­schaps­ar­chi­tect bij Copijn – steekt voort­va­rend van wal: ‘Een kli­maat­be­sten­di­ge stad zon­der groen? Ondenk­baar! Groen kan een enor­me bij­dra­ge leve­ren aan het leef­baar hou­den van ste­den. Wat je ook bedenkt, groen is altijd een belang­rijk onder­deel van de mix van maat­re­ge­len die je moet nemen. Groen is mul­ti­func­ti­o­neel. De natuur […]