Men­sen die wonen in niet groe­ne omge­ving gaan vaker op vakan­tie

Men­sen die in een niet al te groe­ne omge­ving wonen, lij­ken dat te com­pen­se­ren door meer op vakan­tie te gaan. In totaal gaat het om 20 mil­joen extra over­nach­tin­gen.Dat schrij­ven onder­zoe­kers van Wage­nin­gen, Gro­nin­gen en het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving in de onli­ne ver­sie van Lands­ca­pe and Urban Plan­ning. De onder­zoe­kers von­den een opmer­ke­lijk groot […]

The­ma Wonen cen­traal in Groen Loont!

Bur­ge­mees­ter Lucas Bol­si­us van de gemeen­te Amers­foort ont­ving van­och­tend de eer­ste nieuws­brief van de cam­pag­ne Groen Loont! met als the­ma ‘Wonen’. De nieuws­brief werd hem aan­ge­bo­den door VHG-voor­­zit­­ter Bert Gijs­berts die als ver­te­gen­woor­di­ger van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de cam­pag­ne optrad. Bol­si­us was ver­eerd dat hij het eer­ste exem­plaar mocht ont­van­gen. Groen Loont! had voor de […]

Wonen in de Rand­stad Twee opi­nie arti­ke­len

ANWB-direc­­teur Gui­do van Woer­kom pleit voor toe­kom­sti­ge woning­bouw in groe­ne gebie­den bui­ten de stad, in een vorm die te ver­ge­lij­ken is met de bun­ga­low­par­ken van Cen­ter Par­cs en Landal. Dat is wat men­sen wil­len en wat ont­wik­ke­laars graag bou­wen. Die laat­ste groep moet de ruim­te krij­gen om Neder­land naar eigen visie te ontwikkelen.Dit voor­stel komt […]

Groen wonen in de stad

  Er is alle reden tot zorg over het leef­kli­maat in een reeks voor­oor­log­se en voor­al naoor­log­se stads­wij­ken. Juist de bewo­ners van deze wij­ken vin­den het essen­ti­eel dat open­lucht­re­cre­a­tie vlak­bij huis moge­lijk is. Door groe­ne func­ties en rode bestem­min­gen in pro­jec­t­en­ve­lop­pes met elkaar te ver­bin­den, kun­nen in nieu­we ont­wik­ke­lings­pro­jec­ten ook hoog­waar­di­ge groen­ge­bie­den wor­den gere­a­li­seerd. Min­stens […]

Cata­lo­gus Groen Wonen

De cata­lo­gus is een pro­duct van het pro­ject Groen Wonen. Alter­ra Research­in­sti­tuut voor de groe­ne ruim­te en LEI-DLO heb­ben dit pro­ject opge­zet om inzicht te ver­krij­gen in de ken­nis­op­bouw rond de bete­ke­nis van groen­struc­tu­ren voor de kwa­li­teit van het wonen in lan­de­lij­ke en ste­de­lij­ke gebie­den. Naast ana­ly­se van de vraag naar groe­ne woon­mi­li­eus, wordt in […]