Cata­lo­gus Groen Wonen

De cata­lo­gus is een pro­duct van het pro­ject Groen Wonen. Alter­ra Research­in­sti­tuut voor de groe­ne ruim­te en LEI-DLO heb­ben dit pro­ject opge­zet om inzicht te ver­krij­gen in de ken­nis­op­bouw rond de bete­ke­nis van groen­struc­tu­ren voor de kwa­li­teit van het wonen in lan­de­lij­ke en ste­de­lij­ke gebie­den. Naast ana­ly­se van de vraag naar groe­ne woon­mi­li­eus, wordt in het pro­ject Groen Wonen het aan­bod van vor­men van groen wonen op een rij gezet. Dit onder­zoek beoogt een bij­dra­ge te leve­ren aan het actu­e­le debat over de rich­ting waar­in het ver­ste­de­lij­kings­pro­ces in Neder­land kan wor­den gestuurd.